О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд    гражданско       отделение

в   закрито    заседание на  10.04.2019г.     в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

        ПЕНКА Т.ПЕТРОВА

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

      в.гр.     дело N`224       по описа за  2019   г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.258 и сл. ГПК.

Заседанието е подготвително по смисъла на чл.267 ГПК

Образувано е по въззивна жалба вх. № 2673/18.02.2019г. на "Кредит Инс" ООД,ЕИК ***,гр.София чрез адв.Р.Д., САК,против решение № 56/22.01.2019г. постановено по гр.д.№ 1172/ 2018г. по опис на ВрРС.

Установяване се от данните по делото,че ответницата в производството П.Т.Р. пред районния съд е представлявана от особения представител адв.Ц. ***,назначена като такъв в хипотеза на чл.47,ал.6 ГПК.

Липсват данни за внесено от ищеца-въззивник адвокатско възнаграждение за процесуалното представителство на въззивавемата пред въззивната инстанция,което съгласно посочената разпоредба е в негова тежест.

С оглед на тази констатация,въззивната инстанция,счита че въззивната жалба е неправилно администрирана,респективно изпра-тена на окръжния съд за произнасяне.

Производството ще следва да се прекрати,а делото се върне на районния съд,на който следва да се укаже да извърши необходимите действия относимо към внасянето на адвокатското възнаграждение,следващо се на особения представител за защитата на ответницата пред въззивната инстанция.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА в.гр.д.№ 224/2019г. по опис на ВрОС ,като ВРЪЩА делото на РС-Враца,на който УКАЗВА да извърши необходимите действия за внасяне на следващото адвокатско възнаграждение на назначения особен представител адв.Ц.М.,*** за осъществяване на процесуално представителство на ответницата-въззиваема пред въззивната инстанция,което е тежест на ищеца-въззивник.

След това,делото да се върне на окръжния съд,за произнасяне по подадената въззивна жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........