О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  гражданско                    отделение

в   закрито    заседание на   15.04.2019 г.    в състав:

 

   Председател:Рената Мишонова-Хальова

Членове:Мария Аджемова

        И. Никифорски мл. с-я

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията  М. Аджемова

        в. ч. гр.  дело N` 228  по описа за  2019   г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството се развива в хипотезата на чл. 129, ал. 3, изр. последно и във вр. с чл. 274, ал. 1 от ГПК.

Образувано е по жалби Ч.А.С., с процесуален представител адв. К.Д. от САС и Т.А.С., съответно с вх. № 467/31.01.19 г. и вх. № 666/11.02.19 г. и двете срещу определение на районен съд гр. Козлодуй № 1244/27.12.18 г. постановено по гр. дело № 12/17 г. по описа на същия съд, с което производството по гр. дело № 12/17 г.  на районен съд гр. Козлодуй е ПРЕКРАТЕНО поради неотстранени в срок нередовности на исковата молба.

 Жалбоподателите излагат подробно и в последователност извършените по делото процесуални действия, като в заключение намират, че акта на районен съд е незаконосъобразен, тъй делото е прекратено заради нередовност на исковата молба, която не им е съобщена и не е даден срок на нейното отстраняване. Молят за отмяна на обжалваното определение и връщане делото на районен съд за продължаване съдопроизводствените действия по предявения иск за делба.

  Препис от жалбите са изпратени на насрещните страни- съделители, но те не са представили отговори.

 Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок, от надлежни страни в производството, срещу съдебен акт от категорията на обжалваемите.

 Разгледана по същество, след самостоятелна преценка на доказателствата, окръжен съд намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:

Настоящите жалбоподателя, които са брат и сестра, Ч.А.С. и Т.А.С. са предявили срещу общо единадесет ответници-съделители иск за делба на недвижим имот, останал след смъртта на общия им наследодател С.Г.С. починал 1972 г., находящ се в село ***, общ. село ***, обл. гр. Враца с площ от 6 498 кв. м., образуващ пра. ІХ в кв. 14 по рег. план на селото.

Тъй като индивидуализацията на делбения имот е по стар рег. план на село *** и към момента не съществува във вида според описанието в исковата молба, а трайната съдебна практика е приела, че предмет на делба следва да бъдат реално съществуващи недвижими имоти отразени в действащите към момента на подаване на молбата рег. планове и съответно индивидуализирани съгласно тези планове, правилно според окръжен съд с протоколно определение от 19.09.18 г. /стр. 355/ районен съд гр. Козлодуй е оставил производството без движение.

На ищците Ч. и Т. С. са дадени указания в едноседмичен срок да индивидуализират имотите предмет на делба съгласно действащия рег. план на село *** към момента на подаване на исковата молба, а също и да впишат исковата молба. В определението на съда е посочено, че ищците ще получат съдействие от съда за издаване на скици и удостоверения за делбените имоти. Посочени са и последствията от неизпълнение указанията на съда - прекратяване производството по делото.

На това съдебно заседание, ищецът-съделеител Ч.С. е присъствал лично, като е бил представляван от адв. К.Д.. Т.С., редовно призована, не е присъствала, но в молбата си на стр. 380, заявява, че е запозната с указанията на съда от 19.09.18 г.

В дадения срок, указанията на районен съд не са изпълнени. Последвала е молба от представляващия Ч.С., адв. К.Д. за продължаване срока са поправяне на исковата молба от 28.09.18 г. Същата е удовлетворена от съда, като с резолюция от 01.10.18 г. срокът е продължен с един месец, издадени са исканите от ищеца съдебни удостоверения. С вх. № 5520/26.10.18 г. /стр. 367/ по делото е постъпила скица на делбените имоти. На 29.10.18 г. /стр. 369/ е постъпила молба от адв. К.Д., с която той отново моли за продължаване на дадения от съда срок с две седмици, считано от 269.10.18 г. По това искане няма произнасяне на районен съд. С вх.5762/09.11.18 г. /стр. 374/ е постъпила молба от ищеца Ч.С., чрез адв. К.Д., в която той конкретизира делбените имоти според указанията на районен съд. На стр. 380 от делото е представена молаба от ищцата съделителка Т.С., в която тя твърди, че е "солидарна" с всички процесуални действия извършени от ищеца Ч.С. и представляващия го адв. Д.

До постановяване на обжалваното прекратително определение на районен съд на 27.12.18 г., ищците не са представили преписи от молбата за индивидуализация на делбените имоти и от скицата на същите, за връчване на останалите единадесет съделители, а също така не са представени доказателства, че исковата молба е вписана.

При изложените обстоятелства, от правна страна окръжен съд намира следното: Реализирайки служебната си проверка за редовност на исковата молба и на осн. чл. 129, ал. 2 от ГПК, с определението си от 19.09.18 г. районен съд е дал конкретни указания на ищците да поправят нередовностите на молбата си, за което те са надлежно уведомени. Указанията на съда, въпреки удължаването на срока по искане на ищците, са изпълнени само частично от тях - представени са молба, в която се индивидуализират делбените имоти според действащия рег. план на село *** и скица на имотите, но без преписи за останалите съделители. Освен това, по делото няма доказателства, че искова молба за делба е вписана, за което както се посочи, ищците са получили изрични указания от районен съд с определение от 19.09.8 г., като са им били указани и последствията от неизпълнение на указанията за вписване молбата. А съгласно ТР № 3/09 г. от 19.06.09 г. по т. д. № 3/09 г. на ОСГК на ВКС, при действието на правилата за проверка редовността на исковата молба по чл. 127 от ГПК, респ. за необходимите приложения по чл. 128 от ГПК и на установения принцип на служебното начало  с чл. 7, ал. 1 от ГПК, неизпълнението на изричното указание на съда за вписване на исковата молба, по чл. 114 от ЗС, включително за съдебната делба, е основание за нейното връщане на осн. чл. 129, ал. 3 от ГПК и съответно прекратяване на делото.

     Окръжен съд не споделя основното оплакване на жалбоподателите, че не са били уведомени за нередовностите на исковата молба. То има защитен характер и е в противоречие с данните по делото. Както се посочи, ищецът-съделител Ч.С. е присъствал лично и е бил представляван от адв. Д. в с. з. от 19.09.18 г., когато районен съд е оставил производството без движение и е дал конкретните си указания за поправяне неревовностите на исковата молба, а ищцата Т.С., макар и да не е присъствала лично в съдебното заседание, в молбата си на стр. 380 изрично е заявила, че е запозната с указанията на съда от 19.09.18 г.

     В заключение, според окръжен съд като правилно и законосъобразно, обжалваното определение на районен съд следва да бъде потвърдено.

     Мотивиран от изложеното окръжен съд

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

     ПОТВЪРЖДАВА определение на районен съд гр. Козлодуй № 1244/27.12.18 г. постановено по гр. д. № 12/17 г., с което делото е прекратено поради неотстранени в срок нередовности на исковата молба.

     Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му страните, при предпоставките на чл. 280, ал. 1 и 2 от ГПК.

 

        

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........