ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито заседание на 23 април 2019 год. в състав:

 

Председател: ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

  Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                                                                     ПЕНКА Т. ПЕТРОВА                  

като разгледа докладваното от съдията М. Досов въззивно гр. дело №241 по описа за 2019   год., за да се произнесе взе предвид следното:

              Заседанието е подготвително по чл.267  ГПК.

              Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

              Образувано е по две въззивни жалби против решение №19/28.01.2019 год.  по гр.дело 1708/2017 год. по описа на РС-Козлодуй,в рамките на което са разгледани два иска с правно основание чл.109 вр. с чл.50 ЗС-първоначален иск, предявен от ищците В.С.М. и И.Ц.М. *** против ответника А.В.Б. ***,и насрещен иск,предявен от ответника Б. против ищците М..

              Решението е обжалвано и от двете страни.Ищците го обжалват с частта,с която претенцията им е отхвърлена,а ответникът го обжалва в частта,с която съдът е отхвърлил насрещния му иск.

При извършената проверка на редовността и допустимостта на жалбите  настоящият съдебен състав констатира следното:

Въззивната жалба на А.В.Б. е подадена в срока по чл.259,ал.1 ГПК,отговаря на изискванията на чл.260 и чл. 261 от ГПК,изхожда от легитимирана страна и е насочена против подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

Жалбата на В.С.М. и И.Ц.М.  също е подадена в срока по чл.259,ал.1 ГПК,отговаря на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК и изхожда от легитимирани страни.Но в обжалваното решение №19/28.01.2019 год. липсва отхвърлителен диспозитив  по предявения от тях първоначален иск с правно основание чл.109 ЗС.

Диспозитивът по този иск е дословно следният: В.С.М. ***, ЕГН ********** и И.Ц.М. ***,ЕГН ********** против А.В.Б. ***, ЕГН **********, КАТО НЕДОКАЗАН,което сочи,че няма формирана воля на съда нито за отхвърлянето, нито за уважаването на този иск.А както бе посочено,с въззивната жалба на сем.М. се атакува отхвърлянето на иска им.

Доколкото обаче липсва произнасяне на районния съд с изричен диспозитив за отхвърляне на претенциите на ищците М.,то към настоящия момент подадената от тях въззивна жалба се явява без предмет.Ето защо настоящият съдебен състав приема, че във въззивната жалба имплицитно се съдържа искане за допълване на първоинстанционния съдебен акт по реда на чл.250 ГПК с произнасяне по първоначалния иск с правно основание чл.109 ЗС.

При изложените съображения настоящият съдебен състав намира,че образуваното въззивно производство следва да бъде прекратено, а делото - върнато на районния съд за допълване на решението.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело 241/2019 год. по описа на ОС-Враца.

ВРЪЩА делото на Районен съд-Козлодуй за постановяване по реда на чл.250 ГПК на допълнително решение с произнасяне по първочалния иск с правно основание чл.109 ЗС, предявен от В.С.М. и И.Ц.М. против А.В.Б..

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........                       ЧЛЕНОВЕ:1...............      2 ............