О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  гражданско                    отделение

в   закрито    заседание на   23.04.2019 г.    в състав:

 

   Председател:Рената Мишонова-Хальова

Членове:Мария Аджемова

        Иван Никифорски мл.с-я

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията  М. Аджемова

          в. гр. дело № 244  по описа за  2019   г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството се развива в хипотезата чл. 435, ал. ІІ от ГПК.

Образувано е по жалба вх. № 2268/27.02.19 г. на С.П.Ц. с ЕГН ********** *** срещу действия на ЧСИ Г.Б., рег. № 722 и район на действие окръжен съд гр. Враца, постановени по негово изп. дело № 787/18 г., изразяващи се в изпращане на покана за доброволно изпълнение, получена от длъжника на 14.02.19 г.

Жалбоподателят оспорва вземанията по изп. лист от 14.04.15 г. и изп. лист от 06.06.16 г. въз основа, на които е образувано процесното изп. дело на ЧСИ Б., тъй като намира, че същите на недължими като погасени по давност. Той моли изп. дело № 787/18 г. да бъде прекратено поради изтекла погасителна давност за вземанията по отношение на главница, лихви и разноски. Има искане за спиране на изп. дело № 787/18 г.

Ответникът по жалба А.А.М., чрез адв. П.К., представя отговор, в който заявява становище за недопустимост и алтернативно за неоснователност на жалбата.

По делото са постъпили и мотиви ЧСИ Г.Б., съгласно нормата на чл. 436 ал. 3 от ГПК, в които той мотивира становище за недопустимост на жалбата.

Приложено е и копие от процесното изп. дело № 787/18 г. по описа на ЧСИ Г. Б..

Жалбата е подадена в срок.

От фактическа страна, обстоятелствата по спора са следните: Изп. дело № 787/18 г. по описа на ЧСИ Б. е образувано по молба вх. № 11641/19.11.18 г. на взискателя А.А.М., чрез адв. П.К., на осн. изп. лист от 06.06.16 г. г. издаден въз основа на подлежащ на изпълнение съдебен акт по гр. дело № 716/13 г. на СГС, по силата на който С.П.Ц. е осъден да заплати на А.  А.М. сумата 9 130 лв. представляваща съдебни разноски направени пред СГС и сумата 1 980 лв. съдебни разноски пред САС. Също и на основание изп. лист от 14.04.15 г. издаден по решение на САС по гр. дело № 4176/14 г., по силата на което С.П.Ц. е осъден да заплати на А.М. 50 000 лв. представляващи неизпълнено задължение по сключен договор за заем, заедно със законната лихва считано от 16.02.13 г. ЧСИ Б. е изпратил покана за доброволно изпълнение /стр. 87/ до длъжника С.П.Ц., настоящ жалбоподател, получена на 14.02.19 г., което обстоятелство длъжникът Ц. не оспорва.

Както се посочи по-горе, жалбата е насочена срещу изпратената покана за доброволна изпълнение, с искане за прекратяване производството по изп. дело № 787/18 г. на ЧСИ Б., единствено защото според жалбоподателя-длъжник вземанията срещу него, за чието принудително изпълнение е образувано изпълнителното дело, респективно е изпратена поканата за доброволно изпълнение до него, са погасени по давност.   

При изложените обстоятелства, от ПРАВНА страна по ДОПУСТИМОСТТА на подадената жалба окръжен съд намира следното:

Както се посочи по-горе, жалбата е подадена в срока по чл. 436 ал. І от ГПК, но въпреки това е процесуално НЕДОПУСТИМА по следните съображения:

Според чл. 435 ал. ІІ от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което той смята на несеквестируемо, отнемането на движа вещ или отстраняването му от имота поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, а съгласно ал. ІІІ от текста на чл. 435 от ГПК подлежи на обжалване и постановлението за възлагане, но само на посочените в закона две основания – наддаването не е извършено надлежно или не е възложено на най-високата предложена цена. Изброяване  действията на съдебните изпълнители, които могат да бъдат атакувани от длъжниците в производството е изчерпателно. В действащия ГПК не е уредена възможност за обжалване на действия различни от изброените в чл. 435 ал. ІІ и ал. ІІІ от ГПК.

И тъй като действията на ЧСИ Г. Б. по изп. дело № 787/18 г., срещу които е насочена жалбата на длъжника в производството С.П.Ц., не попадат в изчерпателното изброяване по чл. 435 ал. ІІ и ал. ІІІ от ГПК, то процесната жалба следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото следва да се прекрати.

Не следва да се присъждат съдебни разноски за настоящата инстанция, тъй като няма заявено искане в тази връзка.

Водим от изложеното, окръжен съд гр. Враца

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2268/27.02.19 г. на длъжника С.П.Ц. с ЕГН ********** *** СРЕЩУ действия на ЧСИ Г.Б., рег. № 722 и район на действия окръжен съд гр. Враца, по негово изп. дело № 787/18 г. изразяващи се в изпращане показа за доброволно изпълнение на длъжника, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 244/19 г. по описа на окръжен съд гр. Враца.

Определението подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

Председател .....    Членове 1.....    2........