Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е ...

 

Врачанският окръжен съд  гражданско                    отделение

в  закрито  заседание на  01.04.2019 г.        в състав:

 

Председател:М. Аджемова

 

Като разгледа докладваното от съдията

     в. гр.   дело N` 207  по описа за  2019   г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е въззивно.Пред окръжен съд е образувано по жалба вх. № 4127/18.03.2019 г. на Ц.Н.С., подадена чрез особения й представител адв. К. назначен от съда на осн. чл. 47, ал. 6 от ГПК, срещу решение на районен съд гр. Враца 182/28.02.19 г. по гр. дело № 4010/18 г. по описа на същия съд.

В срока за насрочване на делото за разглеждане пред настоящата инстанция, въззивният съд констатира, че въззивната жалба не е администрирана от първостепенния съд, тъй като на дружеството ищец ООД "ВиК" гр. Враца не са дадени указания от районен съд да внесе по см. на окръжен съд гр. Враца възнаграждение за особения представител на ответника.

Ето защо, окръжен съд

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ВРЪЩА делото на районен съд гр. Враца за администриране на постъпилата въззивна жалба с оглед на изложеното по-горе и

ПРЕКРАТЯВА производството.

След администриране на въззивната жалба, делото отново да се изпрати на окръжен съд за произнасяне по същата.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

 

 

           Окръжен съдия .......