Р Е Ш Е Н И Е №64

 

гр.Враца,10.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско          отделение в

закритото заседание на  10.04.2019г.       в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

 

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N59        по описа за 2015  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл.740,ал.2 във връзка с чл.735,ал.1,т.1 от ТЗ.

     С Решение №92/3.9.2015г.съдът е обявил  неплатежоспособността на „АДВАНС ТЕХНО”ЕООД, гр.Враца , *”№16 , вх.Д , ет.3, *, ЕИК:1**** , представлявано от О.М.М.-управител,.
определил е за  начал
на дата на неплатежоспособността на „АДВАНС ТЕХНО”ЕООД- 20.01.2014 год.,открил е производство
несъстоятелност по отношение на „АДВАНС ТЕХНО”ЕООД, ЕИК:1****.
        Назначил е за временен синдик на „АДВАНС ТЕХНО”ЕООД ЕИК:1**** Й.Б.А. с ЕГН **********,която е избрана за постоянен синдик в производството.

     С Решение № 4/6.1.2016г.съдът е обявил длъжника
 „АДВАНС ТЕХНО”ЕООД, гр.Враца , *”№16 , вх.Д , ет.3, *, ЕИК:1**** в несъстоятелност,постановил е прекратяване дейността на предприятието,обща възбрана и запор върху имуществото на „АДВАНС ТЕХНО”ЕООД,ЕИК:1**** , прекратил е правомощията на органите на длъжника, да управляват и да се разпореждат с имуществото,включено в масата на несъстоятелност,постановил е започване на осребряване на имуществото,включено в масата на несъстоятелността  и  разпределение  на осребреното имущество.

     В хода на производството са изготвени осребрителни сметки,които са одобрени от съда и сумите предмет на сметките са изплатени на кредиторите,за което синдикът е представил по делото платежните документи,като единствен кредитор в производството е останал Н.М.С. ЕГН********** с прието вземане в производството в размер на сумата 265 015 лв.

     Постъпила е молба вх.№3092 от 01.04.2019 год.от длъжника с искане за прекратяване на производството по несъстоятелност поради постигнато извънсъдебно споразумение с кредитора,като  е приложен към молбата Договор по чл.740,ал.1 от ТЗ от 29.03.2019г.

     Разпоредбата на чл.740,ал.1 ТЗ,установява една възможност за длъжника да договори с всички кредитори с приети парични вземания уреждането на плащането на своите задължения към тях.Тази възможност може да бъде реализирана при всяко положение на производството по несъстоятелност.Договорът трябва да бъде сключен в писмена форма и да отговаря на изискванията на закона.В случай,че тези изисквания са налице и при условие,че са платени текущите разноски в производството и че няма предявени искове с правно основание чл.694,ал.1 от ТЗ за установяване на несъществуването на прието вземане  , производството по несъстоятелност се прекратява с решение на съда.

     В представеният с молбата договор  от 29.03.2019 год.  сключен между длъжника „АДВАНС ТЕХНО”ЕООД, гр.Враца , *”№16 , вх.Д , ет.3, *, ЕИК:1**** и единствения кредитор-Н.М.С. ЕГН**********,с постоянен адрес: ***,съобразно изискванията на чл.740 ,ал.1 , изр.2 от ТЗ,подробно са уточнени начина и сроковете,в които длъжникът ще погаси задълженията си по приетото вземане,поради което съдът приема,че същият отговаря на изискванията на закона.

С разпореждане №204/2.4.2019г.съдът задължи Й.Б.А.-синдик в производството по несъстоятелност на длъжника "АДАВНС ТЕХНО"ЕООД/Н/ЕИК1**** да изготви доклад,като посочи има ли предявени искове по чл.694 ТЗ и висящи производства образувани по тях,да изготви актуален списък на кредиторите в производството,с оглед извършените плащания по изготвените в производството сметки за разпределение и уведоми синдика за постъпилата молба.

По делото постъпи Доклад вх.№3395 от 09.04.2019 г.,в който синдикът е отразил,че всички производства по чл.694 от ТЗ са приключили и няма висящи такива,като постановените в производствата решения са съобразени при изготвяне на списъците и изготвените сметки за разпределение.

Представен е актуален списък на кредиторите,който включва само Н.М.С..

Синдикът не сочи да има неизплатени разноски в производството.

При така изложеното по-горе,съдът приема,че са налице кумулативните предпоставки на чл.740,ал.2 ТЗ поради което молбата следва да бъде уважена ,като се постанови решение с което се прекрати производството по несъстоятелност.

Така мотивиран и на основание чл.740,ал.2 във вр. с чл.735,ал.1,т.1 от ТЗ ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                      Р Е Ш И :

 

     ПРЕКРАТЯВА на основание чл.740,ал.2 ТЗ производството по несъстоятелност на длъжника „АДВАНС ТЕХНО”ЕООД, гр.Враца , *”№16 , вх.Д,  ет.3, *, ЕИК:1**** по т.д.№59/2015 г. по описа на ВрОС.

     ПРЕКРАТЯВА на основание чл.736,ал.1 ТЗ правомощията на синдика Й.Б.А. с ЕГН **********,считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

     РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд-гр.София в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър,воден от Агенция по вписванията,съгласно чл.613а,ал.1 и чл.633,ал.1 от ТЗ.

     ДА СЕ ИЗПРАТИ ПРЕПИС от настоящото решение за вписването му в Търговския регистър,воден от Агенция по вписванията на основание чл.622 от ТЗ във вр. с чл.14 от ЗТР.

     РЕШЕНИЕТО да се впише в книгата по чл.634 в от ТЗ,която се води при ВрОС.

    

                              СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: