Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №65

                                        гр.Враца, 11.04.2019г.

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 11.04.2019г., в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ИВАНОВА

 

 

         разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА т.д.№66 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производство по чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ.

         Образувано е по жалба на А.М.А. в качеството на представляващ Колоездачен клуб "Велообщество", гр.Враца срещу Отказ №201903181358168/19.03.2019г., постановен от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията, мотивиран с това, че в заявлението за вписване е отразена само част от целите, средствата и предмета на допълнителна стопанска дейност на сдружението, а не са посочени всички такива, вписани в приетия от учредителното събрание устав. В жалбата се пояснява, че в образеца на заявление за вписване А15 са обособени полета за посочване на целите, средствата и предмета на допълнителна стопанска дейност, чийто размер не дава възможност да бъдат вписани всички такива, приети в устава, независимо от това дали изписването се прави ръкописно или на компютър и размерът на полетата не може да бъде увеличаван. Жалбоподателят сочи, че по изложените причини в заявлението са посочени най-важните цели, средства и предмет на допълнителна стопанска дейност, но към него е приложен устава на сдружението, което позволява на длъжностното лице да извърши нужната проверка. Според жалбоподателя не е налице приетата от длъжностното лице реквизитна непълнота, но дори такава да бе налице, същото е следвало да даде указания за нейното отстраняване.

         Заявено е искане обжалваният отказ да бъде отменен.

         Жалбата изхожда от легитимирано и с правен интерес лице, подадена е в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

         Със заявление вх.№20190318135816/18.03.2019г. е поискано вписване на първоначална регистрация на сдружение Колоездачен клуб "Враца Велообщество", в което са попълнени полетата "цели", "средства за постигане на целите" и "предмет на допълнителна стопанска дейност". Със заявлението е представен протокол от учредителното събрание на сдружението от 08.03.2019г. и приетия на него устав, който съдържа подлежащите на вписване обстоятелства по чл.18, ал.1 от ЗЮЛНЦ, в т.ч.  целите и средствата за постигането им и предметът на допълнителна стопанска дейност.

         В мотивите на обжалвания отказ е прието, че съгласно чл.18, ал.1, т.1 от ЗЮЛНЦ на вписване в регистъра подлежат целите, средствата и предмета на допълнителна стопанска дейност на сдружението, които са част от задължителното съдържание на устава, но в настоящия случай тези обстоятелства не са заявени за вписване в регистъра - заявена за вписване е само част от тях. Позовавайки се на това, че регистърното производство е диспозитивно и длъжностното лице по регистрацията се произнася само по заявени за вписване или заличаване обстоятелства, постановилото обжалвания отказ длъжностно лице е приело, че не следва да се впишат обстоятелства, за които това не е поискано по надлежния ред - чрез попълване на съответните полета в образеца на заявлението.

         Отказът е незаконосъобразен.

         Позоваването на длъжностното лице по регистрацията на диспозитивния характер на регистърното производство е принципно правилно, но в разглеждания случай не може да обоснове отказ за вписване на посоченото основание.

         В заявлението на жалбоподателя са попълнени съответните полета, но предвид размера на същите в утвърдения формуляр, полетата са се оказали недостатъчни за изписване на всички цели, средства и предмет на допълнителна стопанска дейност на сдружението, предвидени в представения устав, който от своя страна подлежи на обявяване в регистъра съгласно чл.18, ал.2, т.2 от ЗЮЛНЦ. При това положение длъжностното лице по регистрацията е следвало да даде на заявителя указания за отстраняване на тази непълнота, ако такава техническа възможност изобщо съществува. Нещо повече, диспозитивният характер на регистърното производство не ограничава длъжностното лице до съдържанието на полетата в съответния формуляр, тъй като то е било длъжно да впише всички подлежащи на вписване обстоятелства по чл.18, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съдържащи се в приложения към заявлението устав на сдружението.

         Така мотивиран, Врачанският окръжен съд

 

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

 

         ОТМЕНЯ Отказ №20190318135816/19.03.2019г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията.

         ДАВА на Агенция по вписванията задължителни указания да извърши вписване на обстоятелствата по заявление вх.№20190318135816/18.03.2019г.

         Решението не подлежи на обжалване.

         Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията за изпълнение.

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: