О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито съдебно заседание, преведено на 19.04.2019г в състав:

         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПЕНКА П.ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията П.П.Петрова търговско дело по несъстоятелност № 28 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е във фаза разпределение на осребрено имущество.

На 27.03.2019г. с молба вх.№2935, А.Г.К.- синдик в производството по несъстоятелността на “ДБН Холдинг”АД/н./, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Мездра ул.***,  е представил в съда частична сметка за разпределение на налични суми, в размер на 252 000,00лв., между кредиторите на длъжника. С частичната сметка е разпределена сумата от 252 000,00лв. за изплащане на „ДБН България” ЕООД гр.София, ЕИК-*** - кредитор по чл. 717 н  от ТЗ.

На осн. чл.727 от ТЗ на 27.03.2019г. сметката за разпределение е поставена на видно и общо достъпно място в сградата на съда, като на 01.04.2019г. е обявена и в ТР - заявление №20190326144324, вписано под №20190401135411.

В  14- дневния срок по чл.728 вр. с чл.727 ТЗ, срещу сметката за разпределение не са постъпили възражения от кредитори и длъжника, поради което на основание чл.729 ТЗ сметката за разпределение следва да бъде одобрена без корекции.

Водим от изложеното, Врачанският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА на основание чл.729 ал.1 ТЗ, частична сметка за разпределение на суми от осребреното имущество на длъжника “ДБН Холдинг”АД/н./, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Мездра ул.***, представлявано от синдика А.Г.К., обявена от синдика в Търговския регистър- със заявление №20190326144324, вписано под №20190401135411.

Определението на осн. чл.729, ал.2 ТЗ да се обяви в ТР.

Определението да се впише в книгата по чл.634в1 ал.1 ТЗ.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от датата на обявяването му в ТР пред АС –София от лицата по чл.729 ал.3 ТЗ.


                                                                        СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: