О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито съдебно заседание, преведено на 30.04.2019г в състав:

         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПЕНКА П.ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията П.П.Петрова търговско дело по несъстоятелност № 66 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е във фаза на разпределение на осребрено имущество.

На 02.04.2019г. с молба вх.№3143, адв. д-р Й.  А. - постоянен синдик в производството по несъстоятелност, открито по отношение на „ГРИЙНКО АССЕТС” ЕООД /н/, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, Хранително-вкусова зона, Завод „Мебел“, Административна сграда,  ЕИК ***,  е представила в съда ПЪРВА ЧАСТИЧНА СМЕТКА за разпределение на налични суми между кредиторите на длъжника.

На осн. чл.727 от ТЗ на 02.04.2019г. сметката за разпределение е поставена на видно и общо достъпно място в сградата на съда, като на 17.04.2019г. е обявена и в ТР - заявление №20190411083815, вписано под №20190417113752.

На основание чл. 728 от ТЗ и в срока по чл. 727 от ТЗ е постъпило  възражение от "Търговска банка Д" АД срещу така изготвената частична сметка за разпределение №1. С възражението е изразено  несъгласие с изготвената от синдика ПЪРВА ЧАСТИЧНА СМЕТКА за разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността на “ГРИЙНКО АССЕТС” ЕООД /н/, ЕИК ***, в частта, в която е посочена дължимата към "Търговска банка Д" АД законна лихва. Според изложеното във възражението вписаната в сметката законна лихва не е изчислена към момента на изготвянето й - 02.04.2019 г, а само до 27.02.2019 г.. Посочената в сметката за разпределение законна лихва е в същия размер като посочената в списъка на допълнително предявените от банката вземания, обявен в ТР на 06.03.2019 г. и одобрен от съда, а именно 19 443.55 лв., като в същия този списък на приетите предявени по реда на чл. 688, ал. 3 от ТЗ вземания, синдикът е приел за дължима и законната лихва до окончателното плащане. Следователно към датата на представяне на сметката в съда - 02.04.2019 г., синдикът е следвало да доначисли и законната лихва от 27.02.2019 г. до 02.04.2019 г., което обаче не е сторено. Възразилият кредитор счита, че при това положение вземанията му не са удовлетворени на 100%, както е посочено в ПЪРВА ЧАСТИЧНА СМЕТКА за разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността на “ГРИЙНКО АССЕТС” ЕООД /н/, ЕИК ***. За да бъде удовлетворени вземанията му на 100% иска да бъдат разпределени още 776,87 лв. (седемстотин седемдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки), представляващи законна лихва върху главницата за периода от 27.02.2019 г. до 02.04.2019 г.

 По постъпилото възражение синдикът е изготвил становище, с което заявява, че възражението на "Търговска банка Д" АД е основателно, тъй като в частичната сметка наистина не е съобразено натрупването на законна лихва  в периода от 27.02.2019 г. до 02.04.2019 г  в размер на 776,87лева. не възразява сметката да бъде коригирана като бъде увеличен размера на разпределеното вземане на "Търговска банка Д" АД  със сумата от 776,87 лв - законна лихва до 02.04.2019г

Съдът намира възражението на "Търговска банка Д" АД  за основателно. В одобрения от съда списък на допълнително приети предявени по реда на чл. 688, ал. 3 от ТЗ вземания, обявен в ТР на 06.03.2019 г., е прието, че дължимата на банката лихва върху главницата от 40 855,80 евро в периода от 05.10.2016г до 27.02.2019г е в размер на 19 443.55 лв. В същия този списък синдикът е приел, че е дължима и законна лихва върху главницата до окончателното й плащане. В ПЪРВА ЧАСТИЧНА СМЕТКА за разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността на “ГРИЙНКО АССЕТС” ЕООД /н/, ЕИК ***, синдикът е посочил за изплащане само законната лихва за периода от 05.10.2016г до 27.02.2019г в размер на 19 443.55 лв. Към 02.04.2019 г. - датата на представяне на сметката в съда, синдикът не е начислил законната лихва за периода от 27.02.2019 г. до 02.04.2019 г.. При това положение вземанията на банката не са удоволетворени на 100%,  и ще следва на "Търговска банка Д" АД  да бъде разпределена още сумата от 776,87 лв. (седемстотин седемдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки), представляваща законна лихва върху главницата за периода от 27.02.2019 г. до 02.04.2019 г.

Водим от изложеното, Врачанският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗМЕНЯ  изготвената от синдика на ГРИЙНКО АССЕТС” ЕООД /н ПЪРВА ЧАСТИЧНА СМЕТКА за разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността на “ГРИЙНКО АССЕТС” ЕООД /н/, ЕИК ***, вписана в Търговския регистър под №20190417113752, както следва:

 ВКЛЮЧВА в ПЪРВА ЧАСТИЧНА СМЕТКА за разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността на “ГРИЙНКО АССЕТС” ЕООД /н/, ЕИК ***, вземане на "Търговска банка Д" АД за сумата от 776,87 лв. (седемстотин седемдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки), представляваща законна лихва върху главницата за периода от 27.02.2019 г. до 02.04.2019 г.

ОДОБРЯВА на основание чл. 729 ал.1 ТЗ изготвената ПЪРВА ЧАСТИЧНА СМЕТКА за разпределение на паричните средства, набрани в масата на несъстоятелността на ГРИЙНКО АССЕТС” ЕООД /н/, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, Хранително-вкусова зона, Завод „Мебел“, Административна сграда,  ЕИК ***, с така направените изменения.

ПЪРВАТА ЧАСТИЧНА СМЕТКА за разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността на “ГРИЙНКО АССЕТС” ЕООД /н/, ЕИК ***, с направените от съда промени, е неразделна част настоящото определение.

Определението да се впише в книгата по чл. 634в, ал 1 от ТЗ.

Определението на осн. чл.729, ал.2 ТЗ да се обяви в Търговския регистър.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от датата на обявяването му в ТР пред АС –София от лицата по чл.729 ал.3 ТЗ.


                                                                        СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: