О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

                                           гр.Враца, 30.04.2019г.

 

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на 12.04.2019г., в състав:

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ИВАНОВА

 

 

         при участието на секретаря ХРИСТИНА ЦЕКОВА разгледа докладваното от съдия          ИВАНОВА т.д.№131 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производство по чл.729 от ТЗ.

         Синдикът на "Виктория Стил ЕМ"ЕООД/н/, ЕИК 203407781 е изготвил частична сметка за разпределение на получена сума от продажба на имущество, придобито от длъжника обременено с ипотека. В сметката е посочена сума за разпределение в размер на 3 323.50лв., предназначена за изплащане на кредитора "Българо-американска кредитна банка"АД.

         Сметката е поставена на определеното за целта видно и общодостъпно място в съда на 12.02.2019г. и на същата дата е обявена в търговския регистър под №20190212120145.

         В срока по чл.727 от ТЗ възражение срещу сметката е направено от "Българо-американска кредитна банка"АД, ЕИ: 121246419, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Славянска"№2.

         Във възражението се проследява хронологията на събитията по осребряване на активи от масата на несъстоятелността и се сочи определение на съда по несъстоятелността, с което е разрешено на синдика да възстанови на кредитора "Цолов"ЕООД сумата 101 000лв., представляваща предплатени разноски в производството по несъстоятелност.

         Възразилият кредитор изброява удостоверения, издадени от съдебни изпълнители, за присъдени в негова полза суми и пояснява, че съгласно съобщение за изготвена частична сметка за разпределение, обявена в търговския регистър на 10.10.2018г., в негова полза е разпределена сумата 11 822.55лв. Заявява, че в сметката за разпределение не е отразено негово вземане в общ размер 461 606.18лв., което я прави незаконосъобразна.

         Възражението на кредитора се основава на ипотечните му права върху продаден от синдика  имот в гр.Монтана и на неправилност на даденото от съда разрешение за възстановяване на суми, предплатени от кредитор на несъстоятелността.

         Синдикът Й.А. е представила писмено становище за неоснователност на възражението, което поддържа и в проведеното открито съдебно заседание.

         За произнасянето си постъпилото възражение съдът взе предвид следното:

         С молба от 27.04.2017г. "Българо-американска кредитна банка"АД е уведомила съда и синдика за правата си по чл.717н от ТЗ, позовавайки се на наличието на заложни права върху движими вещи, придобити по силата на учреден от Н.З.Н. особен залог, вписан надлежно в ЦРОЗ, за което е представила писмени доказателства. С молба от 07.02.2018г. кредиторът е уведомил съда и синдика за правата си по чл.717н от ТЗ, предвид учредена от Н.З.Н. в негова полза договорна ипотека върху недвижими имоти в гр.Монтана, а именно 1/2 ид.ч. от имот с идентификатор 48489.11.34 с построени в него сгради. Ипотеката е учредена за обезпечаване на вземанията на банката по договор за банков кредит от 31.10.2014г. и анексите към него. Това се установява от представените с молбата нот.акт №176, том VІІІ, рег.№11376, д.№726/2014г. и нот.акт №19, том VІ, рег.№7536, д.№592/2015г. на нотариус А.П., рег.№578 на НК с район на действие Районен съд-Монтана.

         С молбата на кредитора са представени удостоверения от ЧСИ М.Ц., рег.№840 на КЧСИ, от които е видно, че въз основа на издадени в полза на "БАКБ"АД изпълнителни листове са образувани изп.д.№505:2017г. и изп.д.№506/2017г. Вземането по първото от делата е в размер на 244 556.13лв., а по второто - 461 606.18лв., като длъжник по изпълнителните листове е Н.З.Н. наред с други юридически лица.

         Синдикът е извършил продажби на активи от масата на несъстоятелността по реда, приет от събранието на кредиторите, а именно чрез посредник на определени от последния цени.

         С Определение №470/10.09.2018г. съдът по несъстоятелността е разрешил на синдика на основание чл.632а от ТЗ да възстанови на кредитора "Цолов"ЕООД, ЕИК 111541870 сумата 101 000лв., представляваща предплатени от него разноски в производството по несъстоятелност. За да даде това разрешение, съдът е взел предвид представени от синдика писмени доказателства - 5 броя извлечения от особената сметка на дружеството, от които е видно, че сумите действително са предплатени от този кредитор.

         С молба от 08.10.2018г. синдикът е представил частична сметка за разпределение на налични средства в масата на несъстоятелността, в която е посочено, че от постъпилите средства в размер на 115 046лв. сумата 101 000лв. е възстановена на кредитора "Цолов"ЕООД, като останалата сума е разпределена за изплащане на обезпечени кредитори както следва: 11 822.55лдв. за "БАКБ"АД и 2 174.65лв. за "Райфайзенбанк България"ЕАД. "Българо-американска кредитна банка"АД е възразила срещу сметката за разпределение, излагайки същите мотиви. С молба от 29.11.2018г. синдикът е заявил, че не поддържа представената частична сметка за разпределение.  С Определение №789/18.12.2018г. съдът по несъстоятелността  е отменил сметката за разпределение.

         Частичната сметка за разпределение, чиято законосъобразност е предмет на съдебен контрол в рамките на настоящото поизнасяне, предвижда изплащане на предназначената за разпределение сума в размер на 3 323.50лв., получена от продажба на имот, придобит от длъжника "Виктория Стил ЕМ"ЕООД/н/ обременен с ипотека за обезпечаване на чужд дълг,  на "БАКБ"АД в качеството на кредитор с права по чл.717н от ТЗ. В сметката не е посочена причината за съществуващото различие с частичната сметка за разпределение, представена от синдика на 08.10.2018г., която впоследствие е оттеглена. Синдикът не сочи размера на сумата, налична по особената сметка и подлежаща на разпределение между кредиторите по чл.717н, ал.2 от ТЗ. Това прави частичната сметката неясна, некоректна и оттук - незаконосъобразна.

         Отделно от това съдът взе предвид изложеното във възражението на "БАКБ"АД относно даденото от съда разрешение за възстановяване на суми, внесени от кредитор на несъстоятелността като заплащане на разноски за покриване на нуждите на производството.

         Както бе посочено по-горе, разрешението е дадено от съда с негово Определение №470/10.09.2018г. След постановяването  на това определение с даденото в т.9 от ТР №1 от 3.12.2018г. на ВКС по т.д.№1/2017г. разрешение на въпроса е преодоляно противоречието в съдебната практика и е прието, че сумите, получени от продажбата на имущество, върху което е учредена ипотека или залог, не могат да служат за покриване на предплатените от кредиторите разноски по чл.629б от ТЗ или на разноските по чл.722, ал.1, т.3 от ТЗ /и в частност възнаграждения на синдика/, когато получената сума от продажбата на имуществото не е достатъчна за пълното удовлетворяване на обезпечените кредитори с привилегия по чл.722, ал.1, т.1 от ТЗ.

         Съдът приема, че кредиторите по чл.717н от ТЗ следва да бъдат приравнени към тези по чл.722, ал.1, т.1 от ТЗ, когато подлежащите на разпределение суми са постъпили от продажбата на имущество, което е ипотекирано или заложено от длъжника за обезпечаване на чужд дълг или е придобито от длъжника, обременено с ипотека или залог /какъвто е настоящият случай/. Това становище на съда се основава на общото правило за зачитане на привилегията, която обезпечението дава на кредитора, в чиято полза е учредена, и на това, че привилегията следва вещта, независимо от това чия собственост е същата.

         Изложеното дава основание за извода, че съдът следва да отмени своето определение, с което е дадено разрешение за възстановяване на предплатени от кредитора "Цолов"ЕООД суми за покриване на разноски в производството по несъстоятелност.

         Воден от изложеното, съдът

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

         УВАЖАВА възражението на "Българо-американска кредитна банка"АД, ЕИК 121246419 и НЕ ОДОБРЯВА изготвената от синдика на "Виктория Стил ЕМ"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 203407761 частична сметка за разпределение, обявена в търговския регистър под №20190212120145.

         ОТМЕНЯ свое Определение №470/10.09.2018г.

         ЗАДЪЛЖАВА "Цолов"ЕООД, ЕИК 111541870, със седалище и адрес на управление гр.Монтана, ул."Арх. Младен Кръстев"№1А, ет.5, офис 508 в двуседмичен срок да възстанови по особената сметка на "Виктория Стил ЕМ"ЕООД/в несъстоятелност/ сумата 101 000лв.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд по реда на чл.729, ал.3 от ТЗ.

         Определението да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ и препис от него да се изпрати на Агенция по вписванията за обявяване в търговския регистър.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: