О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито съдебно заседание на 01.04.2019 г.  в състав:

         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПЕНКА П.ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Пенка П.Петрова търговско дело 114 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С молба от 29.03.2019 год., постъпила в съда с вх.№3040, синдикът М.В.М. иска от съда разрешение да извърши втора продажба на активи от масата на несъстоятелността на „***” ООД /н/ ЕИК ***, чрез пряко договаряне по реда на чл.718 и сл. ТЗ, във връзка с приетото решение от събранието на кредиторите, проведено на 18.12.2018г за продажба на имуществото при начални цени на автомобилите 50 % от ликвидиционните им стойности, определени в експертната оценка на лицензирания оценител.

Синдикът е депозирал на същата дата и доклад с вх. №3042 за насрочената на 27.02.2019г продажба. Същата е обявена за нестанала, тъй като не са постъпили  наддавателни предложения.

Като взе предвид, че предложението на синдика е в съответствие с решението на събранието на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 ТЗ, Врачанският окръжен съд

 

 ОПРЕДЕЛИ:

 

РАЗРЕШАВА на синдика М.В.М. да извърши втора продажба на активи от масата на несъстоятелността на „***” ООД /н/ ЕИК ***,  по реда на чл.718 и сл. ТЗ, чрез пряко договаряне, а именно на:

1. Товарен автомобил марка Рено, модел Канго, с държавен регистрационен № ВР **** АТ, рама VF1FС1ЕВF38234190, двигател № К9КV714D187218, с дата на първа регистрация 17.12.2007г, ползван по договор за финансов лизинг и придобит на 20.12.2011г, при начална цена от 1 050,00лева без ДДС.

2. Товарен автомобил марка Рено, модел Канго, с държавен регистрационен № ВР **** АТ, рама VF1FС1ЕВF38234189, двигател № К9КV714D186756, с дата на първа регистрация 17.12.2007г, ползван по договор за финансов лизинг и придобит на 20.12.2011г, при начална цена от 1  200,00лева без ДДС.

3. Лек автомобил марка Рено, модел Клио, с държавен регистрационен № ВР **** ВА, рама VF1СВ0Е0Е20576840, двигател № F8QK630С301053, с дата на първа регистрация 20.07.1999г, употребяван, при начална цена от 540,00лева без ДДС.

Началните цени на автомобилите са на 50 % от ликвидиционните им стойности, определени в експертната оценка на лицензирания оценител „ВП - Консулт-13” ЕООД .

Определението е окончателно.

 

                                                               СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: