О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  търговско           отделение

в   закрито    заседание на 17.04.2019 г.  в състав:

 

   Председател:Радослава Симеонова

 

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

като разгледа докладваното от съдията Радослава Симеонова

търговско       дело N120        по описа за  2017  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.629 б ТЗ.

Синдикът в производството по несъстоятелност на длъжника  "ЕКОВЕРС"ЕООД ЕИК***,със седалище и адрес на управление: гр.Враца,ул.***,Д.Г.Т.,с ЕГН ********** е депозирал в съда с вх.№3640 от 17.04.2019г.молба в която е обективирано искане да бъдат приканени кредиторите на несъстоятелността да привнесат разноски.

    На съда е служебно известно от представените извлечения от особената сметка на длъжника,че липсват средства за покриване на  разноските в производството:за възнаграждение на синдика и очакваните разноски по несъстоятелността,свързани с осребряване на имуществото,като изготвяне на оценки,възнаграждение на оценители.При това положение и съобразно, чл. 629б, ал. 1 от ТЗ следва да бъде дадена възможност на кредиторите на длъжника да предплатят  разноски свързани с производството по несъстоятелност.

Съдът, като прецени обема на работа в това производство и очакваните разходи, определя сума за предплащане за покриване на  разноски-свързани с производството, в размер на 10000.00 лв. които  кредиторите на длъжника  могат да преведат по особената сметка на длъжника в 14-дневен срок от обявяване на определението в ТР. В противен случай, при невнасяне на сумата в дадения срок, съдът ще следва да се произнесе с решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

Водим от горното и на основание чл. 629б, ал. 1 от ТЗ ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в настоящият му състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОПРЕДЕЛЯ СУМАТА от 10 000/десет хиляди / лева  за покриване на разноски свързани с производството по несъстоятелността на"ЕКОВЕРС"ЕООД ЕИК***,със седалище и адрес на управление: гр.Враца,ул.*** ,която сума  УКАЗВА на  кредиторите му ,че  могат  да предплатят в 14-дневен срок,по особената сметка на длъжника разкрита в "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ": BG94PIRB71837906359647,като за установяване внасянето на сумата, да се представят надлежни доказателства по делото.

При неплащане на сумата в определения срок, съдът ще постанови решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

Кредиторите се считат уведомени от вписване на съобщението за постановения акт в книгата по чл.634 в ,ал.1 от ТЗ,на основание чл.619 ,ал.3 от ТЗ.

Определението подлежи на вписване в книгата по чл.634в от ТЗ при Окръжен съд – Враца.

Делото да се докладва незабавно при внасяне на сумата или след изтичане на срока за внасянето й за предприемане на съответните процесуални действия.

УКАЗВА НА КРЕДИТОРИТЕ,че на основание чл.632а от ТЗ предплатените суми се възстановяват на съответното лице ,когато масата на несъстоятелността се увеличи достатъчно,по тяхна молба и преди разпределение на постъпилите суми от синдика и изготвяне на осребрителни сметки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви  в ТР. 

 

                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: