О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито съдебно заседание на 09.04.2019 г.  в състав:

         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПЕНКА П.ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Пенка П.Петрова търговско дело № 32 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производство по  чл. 637, ал. 2 ТЗ.

 Делото е образувано по искова молба от „Нелан 99“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Д. Талев“ № 18, ЕИК: 111019782, представлявано от управителя А.Д.Д. срещу „Ивана-Крос“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Спас Соколов“ № 22, вх. А, ап. 2, ЕИК: 200893411, представлявано от И. Б.Д. – управител, с която е предявен осъдителен иск за заплащане от ответника на сумата от 82 687.71 лв. /осемдесет и две хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 71 ст./ частично от 128 289.43 лв., представляваща стойността на неплатени доставки на горива /Евродизел/ и други автопродукти – двигателни масла, щил масло, паста за ръце и др. стоки, както и предоставяни услуги „Автомивка“, обективирани в 33 бр. данъчни фактури, ведно с лихва за забава общо в размер на 3 134 лв., считано от датата на издаване на съответната фактура до предявяване на исковата молба, законна лихва от завеждане на делото до окончателното изплащане на сумите.

            С Решение №106/27.09.2018г, постановено по т. д. 60/2018 г. по описа на Окръжен съд Враца, е обявена неплатежоспособността на "Ивана Крос"ООД, ЕИК 200893411, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Спас Соколов"№22, вх.А, ап.2 с начална 30.06.2018г. и е открито производство по несъстоятелност на същото дружество. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

С протоколно определение от 20.11.2018 г., съдът е спрял производството по настоящото дело на осн. чл. 637 ал.1 от ТЗ поради откриване на производство по несъстоятелност по отношение на ответника.

С молба вх.№3262 от 05.04.2019г адв. Й. - процесуален представител на ищеца уведомява съда, че вземанията, предмет на т.д. №32/2018г по описа на ВрОС са предявени в производството по несъстоятелност на "Ивана Крос"ООД, ЕИК 200893411,  по т.д. №60/2018г по описа на ВрОС. С определение №251/06.03.2019г, постановено по  т.д. №60/2018г по описа на ВрОС вземанията на "НЕЛАН 99"ЕООД, ЕИК 111019782 за сумата 128 289.41лв. са включени в списъка на приетите вземания с поредност на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.8 от ТЗ. След служебна справка съдът констатира, че определението е обявено в ТР и е вписано под № 20190307170438 по партидата на "Ивана Крос"ООД, ЕИК 200893411.

Съгласно чл. 637, ал. 1 ТЗ, с откриване на производството по несъстоятелност се спират съдебните и арбитражните производства по имуществени граждански и търговски дела срещу длъжника с изключение на трудови спорове по парични вземания. Според ал. 2 на чл.637 ТЗ, спряното производство се прекратява, ако вземането бъде прието при условията на чл. 693 ТЗ, т. е. когато вземането е включено в одобрения от съда списък на приетите вземания по чл. 692 ТЗ.

Предвид гореустановеното, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, на основание  чл. 637, ал. 2 ТЗ, поради приемането на вземанията на ищеца, предмет на предявения иск, в производството по несъстоятелност на "Ивана Крос" ООД, ЕИК 200893411, със седалище и адрес на управление гр.Враца.

Водим от горното  Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по т. д. 32/2018 г. по описа на Окръжен съд Враца.

 ПРЕКРАТЯВА на основание  чл. 637, ал. 2 ТЗ производството по т. д. 32/2018 г. по описа на Окръжен съд Враца, образувано по искова молба от „Нелан 99“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Д. Талев“ № 18, ЕИК: 111019782, представлявано от управителя А.Д.Д. срещу „Ивана-Крос“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Спас Соколов“ № 22, вх. А, ап. 2, ЕИК: 200893411, представлявано от И. Б.Д. – управител, с която е предявен осъдителен иск за заплащане от ответника на сумата от 82 687.71 лв. /осемдесет и две хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 71 ст./ частично от 128 289.43 лв., представляваща стойността на неплатени доставки на горива /Евродизел/ и други автопродукти – двигателни масла, щил масло, паста за ръце и др. стоки, както и предоставяни услуги „Автомивка“, обективирани в 33 бр. данъчни фактури, ведно с лихва за забава общо в размер на 3 134 лв., считано от датата на издаване на съответната фактура до предявяване на исковата молба, законна лихва от завеждане на делото до окончателното изплащане на сумите.

 Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд, в 1-седмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: