О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  търговско           отделение

в   закрито    заседание на  09.04.2019 г.   в състав:

 

   Председател:Радослава Симеонова

 

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

като разгледа докладваното от съдията Радослава Симеонова

търговско       дело N42         по описа за  2019  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.119 ал.3,вр.чл.108 от ГПК,вр. с чл.105 от ГПК,във вр. с чл.118,ал.2 ГПК.

    Пред Врачанският окръжен съд е образувано т.д.№42/2019г. по искова молба вх.№1916 от 26.02.2019 г.подадена от  "ДМВ КАРГО РЕЙЛ" ЕООД , ЕИК 204253864, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Христо Смирненски" №9, представлявано от управителя Е.Ц.В. в качеството си на частен правоприемник на „ДМВ“ ЕООД ЕИК117679603,чрез Д.Р.С.,със седалище и адрес на управление:гр.София,бул.Арсеналски"№109 срещу "ИС - КОМЕРС" ЕООД, ЕИК 117109197, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. "Мостова" №11, ет. 5,с която са предявени при условията на обективно кумулативно съединяване осъдителни искове за сумата от 62 897,63 лв.главница, произтичаща от неизпълнение на задължение за плащане стойността на извършени услуги по договор за влог от 23.05.2012г., за което е издадена фактура № 1000049455/31.12.2018г.с настъпил падеж  на 31.12.2018 г.и за сумата 978.41 лв. лихва за забава от деня следващ падежа до датата на подаване на исковата молба 26.02.2019 г.

    Сезира съда с искане да бъде осъден ответника да заплати сумите ведно със законната лихва върху падежиралата главница,считано от 26.02.2019 г.до окончателното изплащане на сумата.

    Сезира съда с искане да му бъдат присъдени и разноските свързани с обезпечителното производство по предявените искове,както и тези свързани с образуваното изпълнително производство.

    На ответника е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея ,като в срока по чл.367 ГПК е подал писмен отговор,видно от датата на предаване пратката на куриер.

    С писмения отговор ответникът е направил възражение по реда на чл.119,ал.3 от ГПК за неподсъдност на делото пред ВрОС и е сезирал съда с искане делото пред ВрОС да бъде прекратено и същото да бъде изпратено по подсъдност на компетентния съд-Окръжен съд-гр.Русе.

    Съдът  чрез служебна справка в ТР установи,че действително седалището и адресът на управление на ответника са в гр.Русе.Съгласно чл.108,ал.1 ГПК,исковете против държавни учреждения и юридически лица се предявяват пред съда,в чийто район се намира тяхното седалище или управление.

    Възражението е направено в срока по чл.119 ал.3 ГПК,същото е основателно и следва да бъде уважено.

    Така мотивиран ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

            О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПРЕКРАТЯВА на основание чл.119,ал.3 ГПК,във вр. с чл.108 от ГПК,вр. с чл.105 от ГПК във вр. с чл.118 ал.2 от ГПК,производството по търговско дело №42/2019 год. по описа на ВрОС.

    ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане от компетентния съд-РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба на основание чл.121 от ГПК от заинтересованата страна пред АС-София в едноседмичен срок от съобщението.

    ПРЕПИС от определението да се връчи на страните в правния спор.

 

 

 

                        СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: