О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд търговско            отделение

в   закрито    заседание на 18.04.2019 г.    в състав:

 

   Председател:Радослава Симеонова

 

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

като разгледа докладваното от съдията Радослава Симеонова

търговско       дело N71         по описа за  2019  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.629 а ТЗ.

Подадена е молба от „РЕФИНАНС"ООД/в ликвидация/,със седалище и адрес на управление:гр.Враца,квартал ***,ЕИК *** представлявано от ликвидатора К.П.И. за откриване на производство по несъстоятелност.

Твърди се в молбата,че представляващият дружеството К.П.И. е назначен за ликвидатор от длъжностно лице при Агенция по вписванията, с прекратена търговска дейност,след съдебно обявена ликвидация,проведена в исково производство по молба на кредитор.

В молбата ,с която съдът е сезиран,длъжникът,чрез назначения ликвидатор,е отправил искане за обявяването му в неплатежоспособност,в условията на евентуалност свръхзадълженост  и откриване на производство по несъстоятелност,ведно с всички последици от това.

Ликвидаторът излага,че след встъпването му в длъжност  е поканил кредиторите да предявят своите вземания,като е публикувал за това съобщение в търговския регистър на 16.04.2013г..

Твърди,че на проведен търг на 18.12.2014 г. бил продаден единствения недвижим имот притежаван от длъжника и с получените средства ликвидаторът  удовлетворил кредиторите с предявени вземания.

На 11.04.2019 г. получил  покана за доброволно изпълнение от ЧСИ Б.В. по изп.д.№20168900400389 за задължения на дружеството за местни данъци и такси към Община Банско,които не са били предявени в производството по ликвидация пред ликвидатора,като била вписана възбрана върху продадения имот.

Поддържа,че поради обстоятелството,че дружеството не разполага с друго имущество да плати тези задължения от публичен и частен характер,представляваното от него дружество е изпаднало в неплатежоспособност и  свърхзадълженост и поддържа да са налице хипотезите на чл.608,ал.3,607а,ал.2 и чл.611 ал.3 ТЗ.Това финансово състояние е трайно по смисъла на закона и на основание чл.626 ал.1 от ТЗ е длъжен да поиска откриване на производство по несъстоятелност,в качеството си на ликвидатор на основание чл.626 ал.2 ТЗ.

Сезира съда с искане да се открие производство по несъстоятелност при условията на неплатежоспособност,в условията на евентуалност свръхзадълженост.

С молбата са представени приложенията визирани в чл.628 ал.1 от ТЗ и уведомление  до НАП по чл.78 ал.2 ДОПК на основание чл.628 ал.3.

В молбата е обективирано искане до съда основано на чл.629 а ал.1 т.3 от ТЗ да допусне предварителна обезпечителна мярка чрез спиране на изпълнението по изп.д.№20168900400389 по описа на ЧСИ Б.В. рег.№890,с Район на действие Окръжен съд Благоевград.

След справка в ТР ,съдът констатира,че с Решение №2151 от 13.12.2012 г. постановено по т.д.№2564/2012 г. по описа на СГС,ТО,6-ти състав ,влязло в законна сила на 12.02.2013 г.на основание чл.517,ал.3 ГПК по иска на "Алфа Банк"АД,Гърция,чрез клона си "Алфа Банк"-клон България е прекратено дружество "Рефинанс"ООД,ЕИК***.

С Акт за назначаване на ликвидатор №20130408111340 / 08.04.2013г. за възлагане на ликвидация издаден на основание чл.266,ал.2 от ТЗ за ликвидатор е назначен К.П.И..

Съдът приема,че искът е надлежно предявен от ликвидатора,който е процесуално легитимиран за предявяване на иск пред съда за откриване на производство по несъстоятелност от името на дружеството в ликвидация съгласно чл.626 ал.2 ТЗ,а съгласно специалната норма на чл.611,ал.3 ТЗ производство по несъстоятелност може да бъде открито и по отношение на неплатежоспособно търговско дружество,в ликвидация.

Съгласно чл.629а от ТЗ предварителните обезпечителни мерки могат да бъдат наложени по молба на кредитор или служебно от съда.В процесния случай молбата е подадена от ликвидатор, представляващ дължникът,като съдът приема,че може да се произнесе по нея.

Разгледана по същество молбата е основателна по следните съображения.

Разпоредбата на чл.629а, ал.1 от ТЗ дава право на съда по несъстоятелността, преди да постави решението си по молбата за откриване на производство по несъстоятелност, ако това се налага за запазване на имуществото на длъжника, по искане на кредитор или служебно, да допусне предварителни обезпечителни мерки, включително като постанови спиране на изпълнителните дела срещу имуществото на длъжника, с изключение на изпълнителните дела, образувани по ДОПК. Тази разпоредба е аналогична с разпоредбата на чл.390 ГПК, допускаща обезпечение на бъдещ иск, с тази разлика, че по ТЗ обезпечителните мерки ползват всички кредитори на вероятно неплатежоспобния или свръхзадлъжнял длъжник, и целят съхраняване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Масата на несъстоятелността обхваща всички имуществени права на длъжника към датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, както и тези придобити след датата на това решение. Производството по несъстоятелност е способ за универсално принудително изпълнение срещу имуществото на длъжника, служещо за общо обезпечение на всички негови кредитори, които имат еднакво право да се удовлетворят от него, ако няма законни основания за предпочитание.

При преценка на приложените по делото писмени доказателства, съдът намира, че са налице материалите предпоставки за допускане на поисканата предварителна обезпечителна мярка.

 Молбата на  „РЕФИНАНС"ООД/в ликвидация/ЕИК *** за откриване на производство по несъстоятелност е вероятно основателна и е подкрепена с убедителни писмени доказателства, установяващи към настоящия етап вероятното обективно състояние на неплатежоспособност на длъжника.Длъжникът не притежава активи и има задължения в размер на 47 611.53 лв.видно от представения с молбата Опис на активите и пасивите към 11.04.2019 г.С прекратена търговска дейност е считано от 12.02.2013 г.

Към него е отправена покана за доброволно изпълнение  по изп.д.№20168900400389 по описа на ЧСИ Б.В. рег.№890,с Район на действие Окръжен съд Благоевград за  сума в размер на 26 011.53 лв.представляваща задължения за местни данъци и такси и е уведомен,че е наложена възбрана върху недвижим имот собственост на длъжника  с кадастрален идентификатор 02676.29.34,находящ се в гр.Банско местност "Кошерината" с площ от 1474.00 кв.м./същият който ликвидаторът е продал в производството по несъстоятелност/.

 Това само по себе си е достатъчно, за да обоснове обезпечителна нужда от прилагане на поисканата обезпечителна мярка. Несъмнено производството по несъстоятелност гарантира в по-голяма степен правата на всички кредитори, като осигурява справедливото им удовлетворяване по реда на привилегиите по чл.722 ТЗ, от събраното при осребряване на имуществото на длъжника. Също така правата на кредиторите са защитени от гарантираната им от закона възможност да участват в събранието на кредиторите, както и да оспорват решенията на същото, в случай, че противоречат на закона.

Ето защо, съдът намира искането за основателно, поради което водим от горното и на основание чл.629а, ал.1, т.3 от ТЗ ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                   О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на основание чл.629а ал.1,т.3 от ТЗ предварителна обезпечителна мярка за запазване на имуществото на „РЕФИНАНС" ООД/в ликвидация/,със седалище и адрес на управление : гр.Враца,квартал ***,ЕИК *** представлявано от ликвидатора К.П.И. както следва:

 1. На основание чл.629а, ал.1, т.3 от ТЗ СПИРАНЕ на изпълнението по изп.д.№20168900400389 по описа на ЧСИ Б.В. рег.№890,с Район на действие Окръжен съд Благоевград.

На основание чл.629а ал.9 от ТЗ наложената обезпечителна мярка  има действие до датата на откриване на производство по несъстоятелност

На основание чл. 629а ал.7 ТЗ определението подлежи на незабавно изпълнение.Обжалването не спира изпълнението.

На основание чл. 629а ал.6 ТЗ определението да се съобщи на молителя / длъжника/ чрез ликвидатора К.П.И. и на ЧСИ Б.В. рег.№890,с Район на действие Окръжен съд Благоевград и служебен адрес,ул.*** на който да се връчи и препис от определението.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на основание чл.629а, ал.6 от ТЗ подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред Софийски апелативен съд.

 

 

 

                           СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: