ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 207/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Разпореждане от 1.4.2019г.
В законна сила на 1.4.2019г.
2 Търговско дело No 114/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 1.4.2019г.
3 Гражданско дело No 615/2018 Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 2.4.2019г.
4 Търговско дело No 13/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 2.4.2019г.
5 Търговско дело No 98/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 2.4.2019г.
6 Търговско дело No 46/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 2.4.2019г.
7 Търговско дело No 115/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 2.4.2019г.
8 Търговско дело No 147/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 2.4.2019г.
9 Гражданско дело No 89/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Определение от 3.4.2019г.
10 Търговско дело No 101/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 3.4.2019г.
11 Гражданско дело (В) No 72/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 4.4.2019г.
В законна сила на 4.4.2019г.
12 Гражданско дело (В) No 134/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 4.4.2019г.
13 Гражданско дело (В) No 180/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 4.4.2019г.
В законна сила на 4.4.2019г.
14 Гражданско дело (В) No 184/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 4.4.2019г.
В законна сила на 4.4.2019г.
15 Търговско дело No 41/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 4.4.2019г.
В законна сила на 15.4.2019г.
16 Частно гражданско дело (В) No 146/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Определение от 5.4.2019г.
17 Търговско дело No 59/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 5.4.2019г.
18 Гражданско дело (В) No 416/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 8.4.2019г.
19 Гражданско дело (В) No 69/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 8.4.2019г.
В законна сила на 8.4.2019г.
20 Гражданско дело (В) No 104/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 8.4.2019г.
В законна сила на 8.4.2019г.
21 Гражданско дело (В) No 143/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 8.4.2019г.
22 Частно гражданско дело (В) No 144/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 8.4.2019г.
В законна сила на 8.4.2019г.
23 Гражданско дело (В) No 170/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 8.4.2019г.
В законна сила на 8.4.2019г.
24 Търговско дело No 62/2012 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 8.4.2019г.
25 Гражданско дело (В) No 74/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 9.4.2019г.
В законна сила на 9.4.2019г.
26 Гражданско дело (В) No 152/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 9.4.2019г.
В законна сила на 9.4.2019г.
27 Търговско дело No 71/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 9.4.2019г.
28 Търговско дело No 32/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 9.4.2019г.
29 Търговско дело No 60/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 9.4.2019г.
30 Търговско дело No 110/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 9.4.2019г.
31 Търговско дело No 42/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 9.4.2019г.
32 Търговско дело No 61/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Разпореждане от 9.4.2019г.
В законна сила на 22.4.2019г.
33 Гражданско дело (В) No 42/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 10.4.2019г.
В законна сила на 18.4.2019г.
34 Гражданско дело (В) No 101/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
35 Гражданско дело (В) No 224/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 10.4.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
36 Търговско дело No 59/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
37 Гражданско дело (В) No 623/2018 Делба Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 11.4.2019г.
В законна сила на 11.4.2019г.
38 Гражданско дело (В) No 39/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 11.4.2019г.
В законна сила на 11.4.2019г.
39 Гражданско дело No 123/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Определение от 11.4.2019г.
В законна сила на 11.4.2019г.
40 Търговско дело No 66/2019 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 11.4.2019г.
41 Гражданско дело (В) No 34/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 12.4.2019г.
42 Гражданско дело (В) No 75/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 12.4.2019г.
В законна сила на 12.4.2019г.
43 Гражданско дело (В) No 120/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 12.4.2019г.
В законна сила на 12.4.2019г.
44 Гражданско дело (В) No 125/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 12.4.2019г.
В законна сила на 12.4.2019г.
45 Гражданско дело (В) No 129/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 12.4.2019г.
В законна сила на 12.4.2019г.
46 Частно гражданско дело (В) No 202/2019 Заявления по чл. 417 ГПК Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 12.4.2019г.
47 Гражданско дело (В) No 433/2018 Искове за недействителност на правни сделки Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 15.4.2019г.
Особено мнение
48 Гражданско дело No 704/2018 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 15.4.2019г.
49 Гражданско дело (В) No 107/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 15.4.2019г.
50 Гражданско дело (В) No 137/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 15.4.2019г.
51 Частно гражданско дело (В) No 176/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 15.4.2019г.
52 Частно гражданско дело (В) No 228/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 15.4.2019г.
53 Търговско дело No 61/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 15.4.2019г.
54 Гражданско дело (В) No 153/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 16.4.2019г.
В законна сила на 16.4.2019г.
55 Гражданско дело (В) No 167/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 16.4.2019г.
В законна сила на 16.4.2019г.
56 Частно гражданско дело (В) No 194/2019 Заявления по чл. 417 ГПК Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 16.4.2019г.
В законна сила на 16.4.2019г.
57 Частно гражданско дело (В) No 219/2019 Заявления по чл. 417 ГПК Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 16.4.2019г.
В законна сила на 16.4.2019г.
58 Гражданско дело (В) No 43/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 17.4.2019г.
В законна сила на 17.4.2019г.
59 Гражданско дело (В) No 156/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 17.4.2019г.
60 Частно гражданско дело (В) No 190/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 17.4.2019г.
В законна сила на 17.4.2019г.
61 Търговско дело No 120/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 17.4.2019г.
62 Търговско дело No 99/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 17.4.2019г.
63 Търговско дело No 150/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 17.4.2019г.
64 Частно гражданско дело (В) No 223/2019 Заявления по чл. 417 ГПК Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 18.4.2019г.
В законна сила на 18.4.2019г.
65 Търговско дело No 136/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 18.4.2019г.
66 Търговско дело No 137/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 18.4.2019г.
67 Търговско дело No 71/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 18.4.2019г.
68 Гражданско дело (В) No 119/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 19.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
69 Търговско дело No 28/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 19.4.2019г.
70 Гражданско дело (В) No 67/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 22.4.2019г.
В законна сила на 22.4.2019г.
71 Гражданско дело (В) No 115/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 22.4.2019г.
В законна сила на 22.4.2019г.
72 Гражданско дело (В) No 195/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 22.4.2019г.
В законна сила на 22.4.2019г.
73 Частно гражданско дело (В) No 212/2019 Заявления по чл. 410 ГПК Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 22.4.2019г.
В законна сила на 22.4.2019г.
74 Търговско дело No 88/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 22.4.2019г.
75 Гражданско дело No 674/2018 Искове по СК - за произход Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 23.4.2019г.
76 Гражданско дело (В) No 164/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 23.4.2019г.
В законна сила на 23.4.2019г.
77 Гражданско дело (В) No 241/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 23.4.2019г.
В законна сила на 23.4.2019г.
78 Гражданско дело (В) No 244/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 23.4.2019г.
79 Гражданско дело (В) No 132/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 24.4.2019г.
В законна сила на 24.4.2019г.
80 Частно гражданско дело (В) No 232/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 24.4.2019г.
В законна сила на 24.4.2019г.
81 Търговско дело No 114/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 24.4.2019г.
82 Гражданско дело (В) No 158/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 25.4.2019г.
83 Частно гражданско дело (В) No 159/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Определение от 25.4.2019г.
В законна сила на 25.4.2019г.
84 Гражданско дело (В) No 165/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 25.4.2019г.
В законна сила на 25.4.2019г.
85 Гражданско дело (В) No 166/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 25.4.2019г.
86 Търговско дело No 128/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 25.4.2019г.
87 Гражданско дело (В) No 193/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 30.4.2019г.
В законна сила на 30.4.2019г.
88 Гражданско дело (В) No 209/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 30.4.2019г.
В законна сила на 30.4.2019г.
89 Търговско дело No 66/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 30.4.2019г.
90 Търговско дело No 131/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 30.4.2019г.