ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 94/2018 Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 1.5.2019г.
2 Гражданско дело (В) No 174/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 2.5.2019г.
В законна сила на 2.5.2019г.
3 Гражданско дело (В) No 201/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 2.5.2019г.
В законна сила на 2.5.2019г.
4 Търговско дело No 141/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 2.5.2019г.
5 Търговско дело No 8/2019 Иск за прекратяване на кооперация по съдебен ред Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 2.5.2019г.
6 Гражданско дело (В) No 528/2018 Делба Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 3.5.2019г.
7 Гражданско дело (В) No 151/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 3.5.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
8 Гражданско дело (В) No 216/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 3.5.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
9 Гражданско дело (В) No 257/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 3.5.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
10 Търговско дело No 79/2019 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 3.5.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
11 Търговско дело No 149/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 4.5.2019г.
12 Гражданско дело (В) No 172/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 7.5.2019г.
13 Гражданско дело (В) No 218/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 7.5.2019г.
14 Търговско дело No 153/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 7.5.2019г.
15 Гражданско дело No 150/2017 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 8.5.2019г.
16 Частно гражданско дело (В) No 253/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 8.5.2019г.
В законна сила на 8.5.2019г.
17 Търговско дело No 106/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 8.5.2019г.
18 Гражданско дело (В) No 182/2019 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 9.5.2019г.
В законна сила на 9.5.2019г.
19 Частно гражданско дело (В) No 246/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Определение от 9.5.2019г.
В законна сила на 9.5.2019г.
20 Гражданско дело (В) No 261/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 9.5.2019г.
В законна сила на 9.5.2019г.
21 Търговско дело No 60/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 9.5.2019г.
В законна сила на 17.5.2019г.
22 Гражданско дело No 673/2018 Искове по СК - за произход Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 10.5.2019г.
23 Гражданско дело (В) No 155/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 10.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
24 Частно гражданско дело (В) No 237/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 10.5.2019г.
25 Търговско дело No 62/2012 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 10.5.2019г.
26 Търговско дело No 13/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 10.5.2019г.
27 Търговско дело No 98/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 10.5.2019г.
28 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 10.5.2019г.
29 Търговско дело No 110/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 10.5.2019г.
30 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 10.5.2019г.
31 Търговско дело No 61/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 10.5.2019г.
32 Търговско дело No 133/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 10.5.2019г.
33 Гражданско дело (В) No 106/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
34 Гражданско дело (В) No 138/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
35 Гражданско дело (В) No 141/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
36 Гражданско дело (В) No 173/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
37 Гражданско дело (В) No 208/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
38 Гражданско дело (В) No 238/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
39 Гражданско дело (В) No 188/2019 Иск за изкупуване на част от съсобствен имот Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 14.5.2019г.
40 Гражданско дело (В) No 230/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 14.5.2019г.
В законна сила на 14.5.2019г.
41 Частно гражданско дело (В) No 281/2019 Заявления по чл. 417 ГПК Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 14.5.2019г.
В законна сила на 14.5.2019г.
42 Гражданско дело (В) No 121/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 15.5.2019г.
43 Гражданско дело (В) No 197/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 15.5.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.
44 Гражданско дело (В) No 217/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 15.5.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.
45 Гражданско дело (В) No 221/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 15.5.2019г.
46 Частно гражданско дело (В) No 243/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 15.5.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.
47 Частно гражданско дело (В) No 252/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 15.5.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.
48 Търговско дело No 68/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 15.5.2019г.
49 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 15.5.2019г.
50 Търговско дело No 120/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 15.5.2019г.
51 Търговско дело No 14/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 15.5.2019г.
52 Търговско дело No 129/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 15.5.2019г.
53 Гражданско дело (В) No 162/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 16.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.
54 Гражданско дело (В) No 215/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 16.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.
55 Частно гражданско дело (В) No 289/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 16.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.
56 Гражданско дело (В) No 179/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 17.5.2019г.
В законна сила на 17.5.2019г.
57 Търговско дело No 137/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 17.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
58 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 17.5.2019г.
59 Гражданско дело (В) No 187/2019 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 20.5.2019г.
В законна сила на 20.5.2019г.
60 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 20.5.2019г.
61 Гражданско дело (В) No 249/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 21.5.2019г.
В законна сила на 21.5.2019г.
62 Частно гражданско дело (В) No 251/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 21.5.2019г.
В законна сила на 21.5.2019г.
63 Търговско дело No 105/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 21.5.2019г.
64 Търговско дело No 6/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 21.5.2019г.
65 Гражданско дело (В) No 183/2019 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 22.5.2019г.
В законна сила на 22.5.2019г.
66 Гражданско дело (В) No 290/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 22.5.2019г.
В законна сила на 22.5.2019г.
67 Гражданско дело (В) No 204/2019 Искове за развод и недействителност на брака Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 23.5.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.
68 Гражданско дело (В) No 205/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 23.5.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.
69 Търговско дело No 61/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 23.5.2019г.
70 Гражданско дело (В) No 120/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 27.5.2019г.
В законна сила на 27.5.2019г.
71 Гражданско дело (В) No 125/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 27.5.2019г.
72 Гражданско дело (В) No 196/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 28.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
73 Гражданско дело (В) No 258/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 28.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
74 Гражданско дело (В) No 279/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 28.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
75 Търговско дело No 15/2011 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 28.5.2019г.
76 Гражданско дело (В) No 245/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 29.5.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.
77 Търговско дело No 76/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 29.5.2019г.
78 Търговско дело No 97/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 29.5.2019г.
79 Гражданско дело (В) No 227/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 30.5.2019г.
80 Гражданско дело (В) No 263/2019 Делба Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 30.5.2019г.
81 Търговско дело No 118/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 30.5.2019г.
82 Гражданско дело No 18/2002 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 31.5.2019г.
83 Гражданско дело No 704/2018 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 31.5.2019г.
84 Търговско дело No 6/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 31.5.2019г.