ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2019г. до 28.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно гражданско дело (В) No 307/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 3.6.2019г.
2 Частно гражданско дело (В) No 309/2019 ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на отказ за вписване Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 3.6.2019г.
В законна сила на 3.6.2019г.
3 Частно гражданско дело (В) No 313/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 3.6.2019г.
В законна сила на 3.6.2019г.
4 Търговско дело No 13/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 3.6.2019г.
5 Търговско дело No 98/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 3.6.2019г.
6 Търговско дело No 26/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 3.6.2019г.
7 Търговско дело No 93/2019 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 19.6.2019г.
8 Гражданско дело (В) No 532/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 4.6.2019г.
9 Гражданско дело (В) No 214/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 4.6.2019г.
10 Гражданско дело (В) No 256/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 4.6.2019г.
11 Гражданско дело (В) No 262/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 4.6.2019г.
В законна сила на 4.6.2019г.
12 Частно гражданско дело (В) No 310/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 4.6.2019г.
В законна сила на 4.6.2019г.
13 Гражданско дело (В) No 320/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 4.6.2019г.
В законна сила на 4.6.2019г.
14 Частно гражданско дело (В) No 324/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 4.6.2019г.
В законна сила на 4.6.2019г.
15 Търговско дело No 62/2012 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 4.6.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
16 Търговско дело No 61/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 4.6.2019г.
17 Гражданско дело No 673/2018 Искове по СК - за произход Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.
18 Гражданско дело (В) No 272/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 5.6.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.
19 Търговско дело No 94/2019 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 5.6.2019г.
20 Гражданско дело No 619/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 6.6.2019г.
21 Гражданско дело (В) No 93/2019 Павлов иск Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 6.6.2019г.
22 Гражданско дело (В) No 271/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 6.6.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
23 Гражданско дело (В) No 278/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 6.6.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
24 Частно гражданско дело (В) No 202/2019 Заявления по чл. 417 ГПК Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 7.6.2019г.
25 Търговско дело No 47/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 7.6.2019г.
26 Гражданско дело (В) No 142/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 10.6.2019г.
В законна сила на 10.6.2019г.
27 Гражданско дело (В) No 191/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 10.6.2019г.
В законна сила на 10.6.2019г.
28 Гражданско дело (В) No 299/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 10.6.2019г.
29 Търговско дело No 98/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 10.6.2019г.
30 Гражданско дело (В) No 222/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
31 Гражданско дело (В) No 226/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
32 Гражданско дело (В) No 239/2019 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 11.6.2019г.
33 Гражданско дело (В) No 286/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
34 Гражданско дело (В) No 312/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
35 Търговско дело No 110/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 11.6.2019г.
36 Търговско дело No 3/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 11.6.2019г.
37 Гражданско дело (В) No 160/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
38 Частно гражданско дело (В) No 181/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
39 Гражданско дело (В) No 298/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
40 Частно гражданско дело (В) No 340/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
41 Търговско дело No 90/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 12.6.2019г.
42 Гражданско дело (В) No 266/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 13.6.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
43 Частно гражданско дело (В) No 339/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 13.6.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
44 Търговско дело No 62/2012 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 13.6.2019г.
45 Търговско дело No 34/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 13.6.2019г.
В законна сила на 21.6.2019г.
46 Търговско дело No 34/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 13.6.2019г.
47 Търговско дело No 61/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 13.6.2019г.
48 Търговско дело No 50/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 13.6.2019г.
49 Частно гражданско дело (В) No 231/2019 Заявления по чл. 410 ГПК Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 14.6.2019г.
В законна сила на 14.6.2019г.
50 Търговско дело No 108/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 14.6.2019г.
51 Търговско дело No 146/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 14.6.2019г.
52 Търговско дело No 57/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 14.6.2019г.
53 Гражданско дело No 418/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 17.6.2019г.
54 Гражданско дело (В) No 236/2019 Искове по КЗ Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 17.6.2019г.
В законна сила на 17.6.2019г.
55 Гражданско дело (В) No 302/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 17.6.2019г.
В законна сила на 17.6.2019г.
56 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 17.6.2019г.
57 Търговско дело No 31/2019 Иск за прекратяване на кооперация по съдебен ред Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 17.6.2019г.
58 Гражданско дело (В) No 145/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 18.6.2019г.
59 Гражданско дело (В) No 149/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 18.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
60 Гражданско дело (В) No 220/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 18.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
61 Гражданско дело (В) No 264/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 18.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
62 Гражданско дело (В) No 283/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 18.6.2019г.
63 Гражданско дело (В) No 306/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 18.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
64 Търговско дело No 60/2009 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 18.6.2019г.
65 Търговско дело No 49/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 18.6.2019г.
66 Търговско дело No 120/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 18.6.2019г.
67 Търговско дело No 143/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 18.6.2019г.
68 Търговско дело No 159/2018 Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 18.6.2019г.
69 Гражданско дело (В) No 118/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 19.6.2019г.
В законна сила на 19.6.2019г.
70 Гражданско дело (В) No 269/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 19.6.2019г.
В законна сила на 19.6.2019г.
71 Гражданско дело (В) No 276/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 19.6.2019г.
В законна сила на 19.6.2019г.
72 Търговско дело No 9/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 19.6.2019г.
73 Търговско дело No 72/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 19.6.2019г.
74 Търговско дело No 22/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 19.6.2019г.
75 Гражданско дело (В) No 303/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 20.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
76 Гражданско дело (В) No 361/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 20.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
77 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 20.6.2019г.
78 Търговско дело No 129/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 20.6.2019г.
79 Гражданско дело (В) No 206/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 21.6.2019г.
80 Гражданско дело (В) No 225/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 21.6.2019г.
81 Гражданско дело (В) No 254/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 21.6.2019г.
82 Гражданско дело (В) No 267/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 21.6.2019г.
83 Търговско дело No 98/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 21.6.2019г.
84 Гражданско дело (В) No 147/2019 Делба Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 24.6.2019г.
85 Гражданско дело (В) No 288/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 24.6.2019г.
В законна сила на 24.6.2019г.
86 Частно гражданско дело (В) No 316/2019 Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 24.6.2019г.
В законна сила на 24.6.2019г.
87 Търговско дело No 78/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение (второ) от 24.6.2019г.
88 Търговско дело No 166/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 24.6.2019г.
89 Търговско дело No 15/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 24.6.2019г.
90 Търговско дело No 34/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 24.6.2019г.
91 Търговско дело No 31/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 25.6.2019г.
92 Търговско дело No 101/2019 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 25.6.2019г.
93 Гражданско дело (В) No 255/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 26.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
94 Частно гражданско дело (В) No 369/2019 ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на отказ за вписване Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 26.6.2019г.
95 Търговско дело No 42/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 26.6.2019г.
96 Търговско дело No 139/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 26.6.2019г.
97 Гражданско дело (В) No 265/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 27.6.2019г.
98 Търговско дело No 133/2009 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 27.6.2019г.
99 Търговско дело No 140/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 27.6.2019г.
100 Търговско дело No 172/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 27.6.2019г.
101 Търговско дело No 109/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 28.6.2019г.