ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 350/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 1.8.2019г.
В законна сила на 1.8.2019г.
2 Гражданско дело (В) No 403/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
Решение от 1.8.2019г.
В законна сила на 15.8.2019г.
3 Търговско дело No 13/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 1.8.2019г.
4 Частно гражданско дело (В) No 427/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 2.8.2019г.
5 Частно гражданско дело (В) No 447/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 2.8.2019г.
6 Търговско дело No 82/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 2.8.2019г.
7 Търговско дело No 72/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 2.8.2019г.
В законна сила на 12.8.2019г.
8 Гражданско дело No 18/2002 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 5.8.2019г.
В законна сила на 13.8.2019г.
9 Гражданско дело (В) No 318/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 5.8.2019г.
В законна сила на 5.8.2019г.
10 Гражданско дело No 330/2019 Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 5.8.2019г.
В законна сила на 23.8.2019г.
11 Гражданско дело (В) No 331/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 5.8.2019г.
В законна сила на 5.8.2019г.
12 Частно гражданско дело (В) No 409/2019 Заявления по чл. 410 ГПК Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
Определение от 5.8.2019г.
В законна сила на 5.8.2019г.
13 Търговско дело No 71/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 5.8.2019г.
14 Гражданско дело (В) No 459/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 6.8.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.
15 Гражданско дело (В) No 461/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 6.8.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.
16 Гражданско дело No 463/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 6.8.2019г.
17 Търговско дело No 78/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 6.8.2019г.
18 Частно гражданско дело (В) No 408/2019 Спиране - чл. 420 ГПК Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
Определение от 7.8.2019г.
В законна сила на 7.8.2019г.
19 Частно гражданско дело (В) No 452/2019 Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 7.8.2019г.
В законна сила на 7.8.2019г.
20 Частно гражданско дело (В) No 460/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 7.8.2019г.
21 Гражданско дело (В) No 462/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 7.8.2019г.
В законна сила на 7.8.2019г.
22 Гражданско дело (В) No 317/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 8.8.2019г.
В законна сила на 8.8.2019г.
23 Гражданско дело (В) No 380/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 8.8.2019г.
В законна сила на 8.8.2019г.
24 Гражданско дело (В) No 404/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 8.8.2019г.
25 Частно гражданско дело (В) No 457/2019 Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 8.8.2019г.
В законна сила на 8.8.2019г.
26 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 8.8.2019г.
27 Търговско дело No 61/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 8.8.2019г.
28 Търговско дело No 31/2019 Иск за прекратяване на кооперация по съдебен ред Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 8.8.2019г.
29 Търговско дело No 48/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 8.8.2019г.
30 Гражданско дело (В) No 259/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 12.8.2019г.
31 Частно гражданско дело (В) No 469/2019 Заявления по чл. 410 ГПК Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 12.8.2019г.
В законна сила на 12.8.2019г.
32 Търговско дело No 62/2012 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 12.8.2019г.
33 Търговско дело No 61/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 12.8.2019г.
34 Търговско дело No 41/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 12.8.2019г.
35 Търговско дело No 131/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 12.8.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.
36 Търговско дело No 82/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 12.8.2019г.
37 Гражданско дело (В) No 440/2019 Искове за трудово възнаграждение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 13.8.2019г.
38 Търговско дело No 28/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 13.8.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.
39 Търговско дело No 66/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 13.8.2019г.
40 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 13.8.2019г.
41 Търговско дело No 101/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 13.8.2019г.
42 Търговско дело No 161/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 13.8.2019г.
43 Търговско дело No 53/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 13.8.2019г.
44 Гражданско дело No 381/2019 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 14.8.2019г.
45 Гражданско дело (В) No 385/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 14.8.2019г.
В законна сила на 27.8.2019г.
46 Търговско дело No 54/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 14.8.2019г.
47 Търговско дело No 116/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 14.8.2019г.
48 Гражданско дело (В) No 342/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 15.8.2019г.
49 Търговско дело No 118/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 15.8.2019г.
50 Гражданско дело (В) No 183/2019 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 16.8.2019г.
В законна сила на 16.8.2019г.
51 Търговско дело No 104/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 16.8.2019г.
52 Гражданско дело (В) No 112/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 19.8.2019г.
В законна сила на 19.8.2019г.
53 Частно гражданско дело (В) No 445/2019 Заявления по чл. 410 ГПК Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 19.8.2019г.
В законна сила на 19.8.2019г.
54 Търговско дело No 142/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 20.8.2019г.
55 Търговско дело No 21/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 21.8.2019г.
56 Гражданско дело No 277/2019 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 22.8.2019г.
57 Гражданско дело (В) No 410/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 23.8.2019г.
В законна сила на 23.8.2019г.
58 Частно гражданско дело (В) No 444/2019 Заявления по чл. 410 ГПК Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 23.8.2019г.
В законна сила на 23.8.2019г.
59 Гражданско дело (В) No 456/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 23.8.2019г.
В законна сила на 23.8.2019г.
60 Гражданско дело (В) No 203/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Решение от 26.8.2019г.
61 Гражданско дело (В) No 498/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 28.8.2019г.
В законна сила на 28.8.2019г.
62 Частно гражданско дело (В) No 485/2019 Заявления по чл. 417 ГПК Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 29.8.2019г.
В законна сила на 29.8.2019г.
63 Гражданско дело (В) No 503/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 30.8.2019г.
В законна сила на 30.8.2019г.