ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 432/2019 Делба Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 13.8.2019г.
В законна сила на 13.8.2019г.
2 Търговско дело No 71/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 2.9.2019г.
3 Частно търговско дело No 131/2019 Молба за издаване на изпълнителен лист по решение или спогодба на местен арбитражен съд Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Разпореждане от 2.9.2019г.
4 Гражданско дело (В) No 665/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 3.9.2019г.
5 Гражданско дело (В) No 386/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 3.9.2019г.
В законна сила на 3.9.2019г.
6 Частно гражданско дело (В) No 495/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 3.9.2019г.
В законна сила на 3.9.2019г.
7 Търговско дело No 48/2011 Производство по несъстоятелност Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 3.9.2019г.
8 Търговско дело No 13/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 3.9.2019г.
9 Търговско дело No 6/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 3.9.2019г.
10 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 3.9.2019г.
11 Търговско дело No 65/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 3.9.2019г.
12 Частно търговско дело No 129/2019 Молба за издаване на изпълнителен лист по решение или спогодба на местен арбитражен съд Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Разпореждане от 3.9.2019г.
13 Търговско дело No 68/2011 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 4.9.2019г.
14 Търговско дело No 61/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 9.9.2019г.
15 Гражданско дело (В) No 314/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 10.9.2019г.
16 Гражданско дело (В) No 366/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 10.9.2019г.
В законна сила на 10.9.2019г.
17 Гражданско дело (В) No 504/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 10.9.2019г.
В законна сила на 10.9.2019г.
18 Гражданско дело (В) No 505/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
Определение от 10.9.2019г.
В законна сила на 10.9.2019г.
19 Търговско дело No 97/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 10.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
20 Гражданско дело (В) No 482/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 11.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.
21 Гражданско дело (В) No 516/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 11.9.2019г.
22 Търговско дело No 71/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 11.9.2019г.
23 Търговско дело No 135/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 11.9.2019г.
24 Търговско дело No 136/2019 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 11.9.2019г.
25 Гражданско дело (В) No 364/2019 Искове за недействителност на гражданско-правни сделки Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 12.9.2019г.
26 Търговско дело No 62/2012 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 12.9.2019г.
27 Търговско дело No 93/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 12.9.2019г.
28 Търговско дело No 12/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 13.9.2019г.
29 Гражданско дело No 617/2007 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 16.9.2019г.
30 Гражданско дело (В) No 360/2019 Искове по ЗОДОВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 16.9.2019г.
31 Търговско дело No 9/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 16.9.2019г.
32 Търговско дело No 61/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 17.9.2019г.
33 Гражданско дело (В) No 372/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
34 Гражданско дело (В) No 394/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
35 Гражданско дело (В) No 429/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
36 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 18.9.2019г.
37 Търговско дело No 118/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 18.9.2019г.
38 Търговско дело No 84/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 18.9.2019г.
39 Гражданско дело (В) No 355/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 19.9.2019г.
В законна сила на 19.9.2019г.
40 Гражданско дело (В) No 393/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 19.9.2019г.
41 Частно гражданско дело (В) No 489/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 19.9.2019г.
42 Търговско дело No 121/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 19.9.2019г.
43 Гражданско дело No 617/2007 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 20.9.2019г.
44 Гражданско дело (В) No 136/2019 Делба Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 20.9.2019г.
45 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 20.9.2019г.
46 Търговско дело No 114/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 20.9.2019г.
47 Търговско дело No 130/2019 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 20.9.2019г.
48 Гражданско дело (В) No 450/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 24.9.2019г.
В законна сила на 24.9.2019г.
49 Частно гражданско дело (В) No 520/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА
Определение от 24.9.2019г.
50 Частно гражданско дело (В) No 532/2019 Заявления по чл. 410 ГПК Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 24.9.2019г.
В законна сила на 24.9.2019г.
51 Гражданско дело No 538/2019 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 24.9.2019г.
52 Гражданско дело (В) No 388/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 25.9.2019г.
В законна сила на 25.9.2019г.
53 Гражданско дело (В) No 428/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 25.9.2019г.
В законна сила на 25.9.2019г.
54 Гражданско дело (В) No 396/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 30.9.2019г.
В законна сила на 30.9.2019г.
55 Търговско дело No 105/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 30.9.2019г.
56 Търговско дело No 71/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 30.9.2019г.
57 Търговско дело No 113/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 30.9.2019г.