ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2019г. до 31.10.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1.       

Частно гражданско дело (В) No 552/2019

ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Определение от 1.10.2019г.
В законна сила на 1.10.2019г.

2.       

Търговско дело No 97/2013

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Решение от 1.10.2019г.

3.       

Частно гражданско дело (В) No 519/2019

Заявления по чл. 410 ГПК

Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ

Определение от 2.10.2019г.
В законна сила на 2.10.2019г.

4.       

Търговско дело No 28/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА

Решение от 2.10.2019г.

5.       

Гражданско дело (В) No 562/2019

Искове по ЗЗДискр.

Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА

Определение от 3.10.2019г.

6.       

Търговско дело No 118/2016

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА

Определение от 3.10.2019г.

7.       

Търговско дело No 24/2019

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Определение от 3.10.2019г.
В законна сила на 11.10.2019г.

8.       

Гражданско дело (В) No 389/2019

Искове по ЗОДОВ

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА

Решение от 4.10.2019г.
В законна сила на 4.10.2019г.

9.       

Гражданско дело (В) No 397/2019

Искове по ЗОДОВ

Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА

Решение от 4.10.2019г.
В законна сила на 4.10.2019г.

10.   

Частно гражданско дело (В) No 546/2019

Заявления по чл. 410 ГПК

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА

Определение от 4.10.2019г.
В законна сила на 4.10.2019г.

11.   

Търговско дело No 61/2018

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА

Определение от 4.10.2019г.

12.   

Гражданско дело (В) No 352/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Решение от 7.10.2019г.
В законна сила на 7.10.2019г.

13.   

Частно гражданско дело (В) No 539/2019

ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Определение от 7.10.2019г.
В законна сила на 7.10.2019г.

14.   

Частно гражданско дело (В) No 571/2019

Заявления по чл. 410 ГПК

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Определение от 7.10.2019г.

15.   

Търговско дело No 62/2012

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА

Определение от 7.10.2019г.

16.   

Търговско дело No 121/2019

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 7.10.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.

17.   

Гражданско дело (В) No 407/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 8.10.2019г.

18.   

Гражданско дело (В) No 425/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА

Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 8.10.2019г.

19.   

Търговско дело No 142/2018

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.

20.   

Гражданско дело (В) No 465/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Решение от 9.10.2019г.
В законна сила на 9.10.2019г.

21.   

Гражданско дело (В) No 526/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 9.10.2019г.
В законна сила на 9.10.2019г.

22.   

Частно гражданско дело (В) No 560/2019

Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 9.10.2019г.

23.   

Търговско дело No 67/2012

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 9.10.2019г.

24.   

Гражданско дело (В) No 449/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Решение от 10.10.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.

25.   

Търговско дело No 28/2015

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 10.10.2019г.

26.   

Търговско дело No 10/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 10.10.2019г.

27.   

Търговско дело No 60/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Решение от 10.10.2019г.

28.   

Търговско дело No 148/2019

Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Решение от 11.10.2019г.

29.   

Гражданско дело (В) No 559/2019

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 14.10.2019г.

30.   

Търговско дело No 61/2013

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 23.10.2019г.

31.   

Търговско дело No 15/2017

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА

Определение от 14.10.2019г.

32.   

Търговско дело No 76/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 14.10.2019г.

33.   

Гражданско дело (В) No 301/2019

Искове по ЗЗДискр.

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 15.10.2019г.

34.   

Гражданско дело No 365/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Определение от 15.10.2019г.

35.   

Гражданско дело (В) No 446/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Решение от 15.10.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.

36.   

Частно гражданско дело (В) No 589/2019

ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на отказ за вписване

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 15.10.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.

37.   

Търговско дело No 133/2009

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 15.10.2019г.

38.   

Търговско дело No 42/2018

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Определение от 15.10.2019г.

39.   

Гражданско дело (В) No 411/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Решение от 16.10.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.

40.   

Гражданско дело (В) No 566/2019

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 16.10.2019г.

41.   

Частно гражданско дело (В) No 580/2019

ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 16.10.2019г.

42.   

Частно гражданско дело (В) No 586/2019

Заявления по чл. 417 ГПК

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 16.10.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.

43.   

Частно гражданско дело (В) No 591/2019

Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 16.10.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.

44.   

Търговско дело No 61/2018

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА

Определение от 16.10.2019г.

45.   

Гражданско дело (В) No 433/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Решение от 17.10.2019г.

46.   

Гражданско дело No 458/2019

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 17.10.2019г.

47.   

Гражданско дело No 477/2019

Искове по ЗОДОВ

Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 17.10.2019г.

48.   

Гражданско дело (В) No 581/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА

Определение от 17.10.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.

49.   

Търговско дело No 34/2017

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 17.10.2019г.

50.   

Частно гражданско дело (В) No 554/2019

Заявления по чл. 417 ГПК

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

Определение от 18.10.2019г.

51.   

Търговско дело No 73/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА

Решение от 18.10.2019г.

52.   

Гражданско дело (В) No 426/2019

Искове за недействителност на правни сделки

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Решение от 21.10.2019г.

53.   

Гражданско дело (В) No 579/2019

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ

Определение от 21.10.2019г.

54.   

Гражданско дело (В) No 483/2019

Искове по СК - издръжка, изменение

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.

55.   

Търговско дело No 67/2012

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 22.10.2019г.

56.   

Търговско дело No 69/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА

Решение от 22.10.2019г.

57.   

Търговско дело No 48/2011

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА

Определение от 23.10.2019г.

58.   

Търговско дело No 24/2019

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Решение от 23.10.2019г.

59.   

Гражданско дело No 310/2004

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 24.10.2019г.

60.   

Гражданско дело (В) No 467/2019

Искове по СК - издръжка, изменение

Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА

Решение от 24.10.2019г.
В законна сила на 24.10.2019г.

61.   

Частно гражданско дело (В) No 533/2019

Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК

Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ

Определение от 24.10.2019г.
В законна сила на 24.10.2019г.

62.   

Търговско дело No 90/2014

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 24.10.2019г.

63.   

Търговско дело No 56/2019

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 24.10.2019г.

64.   

Търговско дело No 70/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Решение от 24.10.2019г.

65.   

Търговско дело No 118/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 24.10.2019г.

66.   

Търговско дело No 157/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 24.10.2019г.

67.   

Гражданско дело (В) No 358/2018

Делба

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

Определение от 25.10.2019г.

68.   

Гражданско дело (В) No 335/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА

Решение от 25.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.

69.   

Гражданско дело (В) No 406/2019

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА

Решение от 25.10.2019г.

70.   

Частно гражданско дело (В) No 537/2019

Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС)

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

Определение от 25.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.

71.   

Търговско дело No 85/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Решение от 25.10.2019г.

72.   

Гражданско дело (В) No 413/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ

Решение от 28.10.2019г.
В законна сила на 28.10.2019г.

73.   

Гражданско дело (В) No 430/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА

Решение от 28.10.2019г.
В законна сила на 28.10.2019г.

74.   

Гражданско дело (В) No 480/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Решение от 28.10.2019г.
В законна сила на 28.10.2019г.

75.   

Частно гражданско дело (В) No 481/2019

ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ

Определение от 28.10.2019г.
В законна сила на 28.10.2019г.

76.   

Частно гражданско дело (В) No 542/2019

ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 28.10.2019г.
В законна сила на 28.10.2019г.

77.   

Частно гражданско дело (В) No 609/2019

Заявления по чл. 417 ГПК

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Определение от 28.10.2019г.
В законна сила на 28.10.2019г.

78.   

Частно гражданско дело (В) No 626/2019

ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Определение от 28.10.2019г.
В законна сила на 28.10.2019г.

79.   

Частно гражданско дело (В) No 627/2019

ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ

Определение от 28.10.2019г.
В законна сила на 28.10.2019г.

80.   

Търговско дело No 71/2018

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 28.10.2019г.

81.   

Търговско дело No 54/2019

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Решение от 28.10.2019г.

82.   

Гражданско дело (В) No 354/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ

Решение от 29.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.

83.   

Гражданско дело (В) No 419/2019

Делба

Председател и докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Решение от 29.10.2019г.

84.   

Гражданско дело (В) No 424/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА

Решение от 29.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.

85.   

Гражданско дело (В) No 478/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Б. МЛАДЕНОВА

Решение от 29.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.

86.   

Гражданско дело (В) No 493/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Председател и докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Решение от 29.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.

87.   

Частно гражданско дело (В) No 600/2019

ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на отказ за вписване

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

Определение от 29.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.

88.   

Търговско дело No 110/2015

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 29.10.2019г.

89.   

Гражданско дело (В) No 417/2019

Искове за недействителност на правни сделки

Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.

90.   

Гражданско дело (В) No 550/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Председател и докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.

91.   

Гражданско дело (В) No 565/2019

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.

92.   

Частно гражданско дело (В) No 576/2019

Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

Определение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.

93.   

Търговско дело No 133/2009

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Определение от 30.10.2019г.

94.   

Търговско дело No 44/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА

Решение от 30.10.2019г.

95.   

Търговско дело No 74/2019

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 30.10.2019г.

96.   

Гражданско дело (В) No 601/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА

Решение от 31.10.2019г.
В законна сила на 31.10.2019г.

97.   

Частно гражданско дело (В) No 605/2019

Заявления по чл. 417 ГПК

Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА

Определение от 31.10.2019г.
В законна сила на 31.10.2019г.

98.   

Частно гражданско дело (В) No 625/2019

ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

Определение от 31.10.2019г.
В законна сила на 31.10.2019г.

99.   

Търговско дело No 133/2009

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА

Решение от 31.10.2019г.

100.           

Търговско дело No 13/2013

Производство по несъстоятелност

Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА

Определение от 31.10.2019г.

101.           

Търговско дело No 98/2019

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА

Решение от 31.10.2019г.