Р Е Ш Е Н И Е №...

гр. Враца, 10.01.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИДИЯ КРУМОВА

                             ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ВЪЛЧЕВА

                            МЛ.СЪДИЯ: ИВАН НИКИФОРСКИ       

 

при участието на секретаря Миглена Костадинова, след като изслуша докладваното от съдия Петя Вълчева ВЧНД № 557 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.318 и сл. от НПК.

Образувано е по въззивна частна жалба подадена от В.Г.К., частен тъжител по НЧХД № 39/2017г. по описа на РС Враца, против протоколно определение постановено с.з. на 27.09.2018г., с което производството по делото е прекратено на основание чл. 24, ал.5, т.2 НПК, по пункт 1.1 от частната тъжба, с който тъжителката В.Г.К. е повдигнала обвинение против К.А.И. за това, че на 13.07.2016г. в личния си профил във Фейсбук е направил публикация на снимката на тъжителката В.К. с надпис под нея "ИЗМАМНИК!!!", с което се твърди извършване на престъпление по чл.148, ал.1, т.2 НПК.

Релевират се оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваният съдебен акт. Иска се неговата отмяна и връщане на делото на РС Враца за продължаване на съдопроизводствените действия по делото, като се навеждат доводи за недостоверност на представеното доказателство и се твърди, че тъжителката е узнала за деянието на 19.09.2016 г., а не както е приел съда на 11.07.2016 год.

 В жалбата е направено искане за събиране на доказателства. Иска се назначаване на съдебно- техническа експертиза, с в.л. компютърен специалист, което след като изследва фейсбук профила на подс.И. от акаунта му, да отговори на поставените в жалбата въпроси.

В съдебно заседание жалбоподателката В.К. се явява лично и с повереника си адв.Г. от САК. Поддържат подадената въззивна жалба и искането за допускане на съдебно- техническа експертиза. Искат отмяна на първоинстанционния съдебен акт и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

В съдебно заседание ответната страна- подс. К.И. редовно призован не се явява, като се представлява от защитника си адв. С.Г. ***, която заема позиция за неоснователност на подадена жалба. Поддържа становището, че не дава съгласие за достъп до акаунта на подсъдимия във фейсбук и за изследване на неговия профил. Адв.Г. сочи, че вещото лице, което е назначено пред първа инстанция е заявило, че не е възможно да бъде изготвена исканата експертиза, без осигуряване на такъв достъп, поради което счита искането за неоснователно и неизпълнимо и моли съда да не го уважава. Поддържа се още, че представени по делото доказателства са относими към спора и РС Враца правилно е приел, че производството по този пункт от тъжбата следва да бъде прекратено, затова моли да бъде потвърдено обжалваното определение.

        Въззивната жалбата е подадена в законоустановеният 15-дневен срок, от процесуално легитимирано лице, имащо правен интерес от обжалване на постановеното определение.

        Съдът, съобразявайки представените доказателства в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

        Районен съд гр.Враца е сезиран с внесена тъжба от В.Г.К. *** против К.А.И. *** за извършено престъпление по чл.148, ал.1, т.1 и т.2, пр.2, вр. чл.146, ал.1, вр. чл.26, ал.1 НК. Образувано е НЧХД №39/2017год. по описа на РС Враца и по делото са насрочени и проведени съдебни заседания.

        В съдебно заседание от 27.09.2018г. защитника на подс. И. –адв.С.Г. е представила извлечение от сайта "Свободна Враца" със статия "В общината върлува нов Ц.Ч. - вижте кой е той", декларация от управителя на "Транс медия груп"-издател на сайта "Свободна Враца"-Р.М., както и разпечатка от Фейсбук страница, с твърдения, че тъжителката е узнала за публикацията по пункт 1.1 от тъжбата, с който от тъжителката В.К. е повдигнато обвинение против К.И. за това, че на 13.07.2016 г. в личния си профил във Фейсбук е направил публикация на снимката на тъжителката В.К. с надпис под нея "ИЗМАМНИК!!!" на 11.07.2016 г.

        С протоколно определение в посоченото с.з. от 27.09.2018г. по пункт 1.1 от тъжбата производството е прекратено на основание чл.24, ал.5, т.2 НПК, тъй като тъжбата е подадена извън шестмесечния срок от узнаване на деянието. В мотивите си съда е приел, че въз основа на представените от защитата на подс.И. писмени доказателства- извлечение от сайта "Свободна Враца", декларация от управителя на "Транс медия груп" и разпечатка от Фейсбук страница, тъжителката К. е узнала за публикацията не на 19.09.2016г. както твърди в тъжбата, а на 11.07.2016г. Съдът е изложил съображения, че доколкото тъжбата е подадена на 17.01.2017г. обвинението в тази му част се явява подадено извън предвидения преклузивен срок по чл.81,ал.3 НПК.

При така възприетата фактическа обстановка, настоящият съдебен състав прави следните правни изводи:

Нормата на чл. 81, ал.3 от НПК предвижда шестмесечен срок, в който пострадалият следва да подаде тъжба. Този срок започва да тече от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

Предвид това, настоящият съдебен състав намира за неправилен извода на първоинстанционния съд, че въз основа на представените от защитата писмени доказателства, а именно: извлечение от сайта "Свободна Враца", декларация от управителя на "Транс медия груп" и разпечатка от Фейсбук страница, тъжителката К. е узнала за публикацията от 13.07.2016г., не на 19.09.2016г. както твърди в тъжбата, а на 11.07.2016г. Представените и приети от РС Враца писмени доказателства, по своята същност представляват частни документи, от които единствено и само разпечатката от Фейсбук страницата касаят допустимостта на тъжбата в пункт 1.1, като същата подкрепя защитната позиция на подсъдимия. Тази писмена разпечатка от Фейсбук страница от една страна противоречи на събраните по делото гласни доказателства, а от друга и не представлява годно доказателствено средство, събрано по реда на НПК. Видно от показанията на св. А.Ц. А., дадени в с.з на 08.02.2018г. по НЧХД №39/2017г. пред РС Враца се установява, че свидетеля познава страните в производството и че през лятото на 2016г. е видял една публикувана снимка на тъжителката К., а под нея е било записана думата "Измамник" на стената на профила му във фейсбук и на стената на подсъдимия. Свидетелят твърди още, че към средата на м.септември 2016 г. той лично е показал тази и други публикации на своя компютър на тъжителката К..

С оглед на гореизложеното настоящият състав прие, че проверяваното определение е незаконосъобразно, тъй като с него неправилно е прието, че не е спазен шестмесечният срок от узнаване за извършване на престъплението по  чл. 81, ал.3 от НПК, в рамките на който може да се депозира частна тъжба. Предмет на тъжбата са обидни твърдения, отправени от подсъдимия спрямо частния тъжител на страница във Фейсбук от 13.07.2016 г. Тъжбата е входирана на 17.01.2017 г. в РС Враца, като в нея се твърди, че за публикацията от 13.07.2016г. тъжителката е узнала на 19.09.2016год. и за това обстоятелство е разпитан свидетел. Същевременно от страна на подсъдимия се представя ксерокопие /незаверено/ на страница от Фейсбук с публикувана снимка на тъжителката К., а под нея записана думата "Измамник", с коментари от В.К. с дата 11.07.2016год.

При това положение не може да се приеме, че преклузивният шестмесечен срок за депозиране на частна тъжба е започнал да тече от датата 11.07.2016г., на която от това "ксерокопие" е видно, че е налице коментар от частният тъжител, най малкото защото се твърди, че публикацията на снимка на тъжителката К., а под нея записана думата "Измамник" е от 13.07.2016год. В този смисъл узнаването, че срещу нея има обидни твърдения не би могло да се приеме, че е налице преди публикуването на същите, а в случая тъжителката твърди, че това е 13.07.2016год.

От друга страна за разлика от представените ксерокопия, за които се твърди, че са извадки от страница във Фейсбук, за узнаването за публикацията в социалната мрежа от страна на тъжителката е налице събрано годно доказателство, каквито са свидетелските показания на св. Ал. А., дадени пред съда, със знанието от негова страна, че за неверни такива се носи наказателна отговорност.

Всичко изложено по-горе, дава основание на настоящият съдебен състав да приеме, че прекратителното определение на РС Враца по НЧХД № 39/2017 год., по пункт 1.1 от частната тъжба, с който тъжителката В.Г.К. е повдигнала обвинение против К.А.И. за това, че на 13.07.2016г. в личния си профил във Фейсбук е направил публикация на снимката на тъжителката В.К. с надпис под нея "ИЗМАМНИК!!!", с което се твърди извършване на престъпление по чл.148, ал.1, т.2 НПК е неправилно и като такова следва да бъде отменено. Делото следва да бъде върнато на първостепенния съд за продължаване на процесуалните действия.

Така мотивиран‚ Врачанския окръжен съд

 

                        Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ определение от 27.09.2018 г., постановено по НЧХД № 39/2017 г. по описа на РС Враца, с което съдията- докладчик е прекратил наказателното производство по делото, в частта, по пункт 1.1 от тъжбата, с който от тъжителката В.К. е повдигнато обвинение против К.И. за това, че на 13.07.2016 г. в личния си профил във Фейсбук е направил публикация на снимката на тъжителката В.К. с надпис под нея "ИЗМАМНИК!!!" на 11.07.2016 г.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Враца, за продължаване на съдопроизводствените действия по тъжбата на В.К..

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ: 1.            2.