Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  07.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  наказателно        отделение в

публичното заседание на  07.01.2019г.         в състав:

 

Председател:А.Ставарова

    Членове:П.Вълчева

                                 Ив.Никифорски-мл.с.

в присъствието на:

прокурора  В.Дилков                    секретар В.Вълкова

като разгледа докладваното  от   Ставарова  

ЧН                дело N` 666     по описа за 2018 год.

 

Съдебното производство пред Врачанския окръжен съд е образувано на основание чл.15 ал.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансова санкция (ЗПИКОНФС) по искане на Съд по наказателни дела Okrajno sodisce v Celju Oddelek za prekrske Р Словения  за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция на лицето Е.Г.,гражданин на Р България,роден на ***г. ,с последен известен адрес ***,обл.Враца/ в размер на 1.480,00 евро от които глоба от 1300,00 евро  за нарушение на правилата за движение по пътищата и 180,00 евро разноски, присъдени по административните процедури,свързани с постановяване на решението.Адресирано е до  изпълняващата държава Р България .Иска се признаване и изпълнение на решение по дело РOMPR-427/18  ,постановено на 04.03.2018г., влязло в законна сила на 13.03.2018г. постановено от съд по наказателни дела в издаващата държава за извършено нарушение от българския гражданин Е.Г. ***,роден на ***г.,в гр.***,с адресна регистрация гр.Враца,ул."***" № 38а/с.***,обл. Враца/  за извършено  нарушение по Закона за правилата на пътното движение/ЗпрПД/,санкционирано по чл.105 ал.1 т.1 и по чл.105 ал.4 т.4 ЗпрПД, по данни в Удостоверението и на основание Рамково решение 2005/214 ПВР от 24.02.2005г. на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции. При направена служебна справка ГРАО се потвърждава,че настоящия адрес на лицето е горепосочения.Сочи се,че живее в с. ***,общ.***,обл. Враца.

Към искането е приложено удостоверение по чл.4 от Рамковото решение с превод на български език, данни за Съда по наказателни дела в Р Словения,данни за извършеното нарушение по автомагистрала № 2 от гр.Ново Место към Обрежье при Чатеж Р Словения от Г. , въз основа на което е издадено удостоверението.

Участващият в съдебното производство прокурор поддържа искането за признаване на решението.

Засегнатото лице пред този съд не се яви,но се представлява от служебен защитник адв. Х. от ВрАК на основание чл.16 ал.3 от ЗПИКОНФС,който заяви   че  оспорва решението.Запознат е със съдържанието на решението на молещата държава и моли съдът да направи правилна преценка доколко в удостоверението се съдържат данни за това кой е компетентния орган на молещата държава,който е наложил санкцията на българския гражданин. Не оспорва размера на санкцията.

Врачанският окръжен съд, като изслуша становището на участниците в процеса и след като се запозна с представените писмени доказателства, приема следното:

От приложеното удостоверение по чл.4 от Рамковото решение 2005/214 ПВР е видно, че на лицето Е.Г.,***,Р България е наложена глоба в размер на 1300.00 евро,което е наказание ЗпрПД на издаващата държава, за извършеното нарушение от българския гражданин и съдебни разноски в размер на 180.00 евро  ,или общо 1.480,00 евро,като са приспаднати 20 евро от глобата поради задържането му. Доказателствата сочат,че наказанието е наложено от компетентен орган- Съд по наказателни дела Okrajno sodisce v Celju Oddelek za prekrske Р Словения,с адрес Presernova 23а,3000 Ceije-Словения  с решение  по дело РOMPR-427/18  ,постановено на 04.03.2018г., влязло в законна сила на 13.03.2018г.  за извършено нарушение от българския гражданин Е.Г. ***,роден на ***г.,в гр. ***.  Санкциониран е по чл.105 ал.1 т.1 ЗпрПД и по чл.105 ал.1 т.4 ЗпрПД  по закона на издаващата държава.Изразява се в това,че на 04.03.2018г. лицето Е.К.Г.-български гражданин е управлявал превозни средства категория СЕ,а именно товарен автомобил с регистрационни номера А 7076 МХ (ВG) със закачено към него ремарке с рег. номер А 0015ЕК (ВG)по автомагистрала 2 от гр.Ново Место към Обрежье при Чатеж под влияние на алкохол с 0.71 милиграма алкохол в издишания въздух. От представеното удостоверение по чл.4 от Рамковото решение е видно, че извършеното нарушение е наказуемо по законодателството  на Р Словения,съгласно наказателните норми. 

При описаните по-горе фактически констатации и на основание чл.32 вр.чл.16 ал.7 ЗПИИРКОРНФС  вр. чл.6 от Рамковото решение 2005/214 ПВР този съд приема искането за процесуално допустимо и основателно.

Безспорно е, че адресът за обичайно пребиваване по адресна регистрация на засегнатото лице Е.Г., с ЕГН:********** ***,/последен настоящ адрес ***/ Р България.

Въз основа на горните констатации и съгласно разпоредбата на чл.6 ал.1, и чл. 31 ал.1 от ЗПИИРКОРНФС компетентен да се произнесе по искането е Врачанския окръжен съд.

 Този съд намира, че са налице положителните предпоставки на чл.3 ал.1, т.1 и т.3 на ЗПИИРКОРНФС за уважаване на направеното искане, а именно: влязло в сила  решение по дело РOMPR-427/18  ,постановено на 04.03.2018г., влязло в законна сила на 13.03.2018г., постановено  с присъда от съд по наказателни дела в издаващата държава за извършено нарушение от българския гражданин Е.Г. ***,който  съд в  Р Словения е наложил   санкция- глоба по чл.105 ал.1 т.1  от Закона за правилата на пътното движение и по чл.105 ал.4 т.4 от ЗпрПД  в издаващата държава.

 Издадено е от държава, членка на Европейски съюз - Р Словения, за наложена финансова санкция изразяваща се в парична сума/глоба/от 1300.00 евро,наложена с присъда за извършено  нарушение по ЗпрПД и 180.00 евро  такса за съдебното производство,или общо 1 480.00 евро.  Този съд констатира, че са спазени изискванията на чл.4 и 5 от ЗПИИРКОРНФС от издаваща държава Словения , която е изпратила на изпълняваща Р България удостоверение по чл.4 от рамково решение 2005/214 ПВР с превод на български език ,с данни за нарушението и наказателното решение,наказанието, с което е наложена финансовата санкция,представляващи парична сума за осъждане и деловодни разноски. Предоставеното удостоверение е пълно, с попълнени необходими реквизити за плащане на финансовата санкция. Приспаднати са 20 евро,като компенсация за задържането на лицето или общо дължимите суми възлизат на 1 380.00 лв.

Не са налице основателните предпоставки за отказ да се приеме  изпратеното за изпълнение решение , изброени в чл.35 от ЗПИИРКОРНФС . Предоставеното удостоверение от чл.4 от Рамковото решение е пълно и отговаря на решението на компетентния орган в издаващата държава; срещу засегнатото лице няма данни за постановено или приведено в изпълнение решение за същото деяние в друга държава, различна от издаващата (Словения ) и изпълняващата Р България; по българското законодателство не е изтекла давността за изпълнение на постановеното решение,по законодателството на Словения; не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо; решението не се отнася за деяния, които по българското законодателство се считат извършени изцяло или отчасти на територията на Р България, или такива които са били извършени извън територията на издаващата държава; наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро, а е в размер на 1480.00 евро ; решението касае нарушение, което е  нарушение по чл.105 ал.1т.1 и чл.105 ал.4 т.4 ЗпрПД , санкционирано по ЗпрПД и по българското законодателство е нарушение по чл.174 т.1 ЗДвП ; същото така е постановено срещу наказателно отговорно лице по смисъла на чл.31 НК - физическо лице,който съзнателно е нарушило правилата за движение по пътищата.

От отразеното в удостоверението е видно, че засегнатото лице лично е присъствало на наказателния процес и е уведомено за наложената санкция за извършени от него действия,които се преследват като правонарушения,съгласно законодателството на Словения.Своевременно е бил информиран съгласно законодателството на издаващата държава лично или чрез упълномощен по законодателството представител  ,че може да обжалва санкцията пред съд,както и процесуалните срокове за това,което не е сторил.В издаващата държава се приема за частично изпълнено наказанието,защото  са приспаднати 20 евро от общоопределената сумата като компенсация за неговото задържане,свързано с решаването на делото.

При така изложените факти, Врачанският окръжен съд намира, че искането на молещата държава Словения, отправено чрез делегиращия орган за изпълнение на решението относно плащането на финансовата санкция е основателно и следва да бъде уважено.Иска се признаване и изпълнение на решение  на съд,с което е     санкциониран нарушителя Г.-български гражданин съгласно наказателните разпоредби общо в размер на 1 480.00 евро .Официалният курс на БНБ към датата на постановяване на съдебния акт, чието изпълнение се иска, е фиксиран на 1.95583 лв. за евро , а равностойността на финансовата санкция от 1.480 евро  в български лева е 2894.62 лева.След приспадане на зачетените 20 евро следва да заплати 1460.00 евро в размер на -2855.51 български лева. След признаване на решението същото следва да бъде изпратено на НАП за неговото изпълнение съгласно нормата на чл.6 ал.2 от Закона.

За признаване на решението и изпращането му на компетентния орган по чл.6 ал.2 от З ПИКОНФС да се уведоми компетентния орган на издаващата държава, както и Министерството на правосъдието на Р България. На основание гореизложеното и във връзка с чл.32 вр.чл.16 ал.7 т.1 от ЗПИКОНФС Врачанският окръжен съд

 

                Р  Е  Ш  И  :

 

ПРИЗНАВА  решение  по дело РOMPR-427/18  ,постановено на 04.03.2018г., влязло в законна сила на 13.03.2018г. от Съд по наказателни дела Okrajno sodisce v Celju Oddelek za prekrske Р Словения,с което на лицето Е.К.Г.,гражданин на Р България,роден на ***г.в гр. ***,ЕГН:********** ,с последен известен адрес ***,обл. Враца/е наложена финансова санкция общо в размер на 1.480,00 евро -глоба от 1300,00 евро  за нарушение на правилата за движение по пътищата в Р Словения и 180,00 евро присъдени деловодни разноски по делото,санкциониран по чл.105 ал.1 т.1 ЗпрПД и чл.105 ал.4 т.4 ЗпрПД на Словения,като приспада 20 евро ,представляващи компенсация за задържането на лицето,или общо да заплати 1460.00 евро, в левова равностойност 2855.51/две хиляди осемстотин петдесет и пет и 0.51 български лева, по фиксиран курс на БНБ към датата на постановяване на решението.

Препис от настоящето решение, след влизането му в сила, заедно с  данни от решението на съдебния орган на Словения,съдържащи се в  удостоверението по чл.4 на  да бъдат изпратени  на НАП ТД офис Враца за изпълнение.

Решението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от днес пред САС.

Препис от решението след влизането му в сила да бъде изпратен на компетентния на издаващата държава Съд по наказателни дела Okrajno sodisce v Celju Oddelek za prekrske Р Словения,с адрес Presernova 23а,3000 Ceije-Словения , както и на Министерството на правосъдието на Р България.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........