О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

 

Врачанският окръжен съд  наказателно  отделение

в   закрито    заседание на  03.01.2019 година,

в състав:

 

   Председател: Лидия Крумова

               Членове: Иван Маринов

                               Снежана Наумова

                   

При участието на

прокурора                    секретар        

Като разгледа докладваното от съдията Наумова

ВНЧХД № 1  по описа за  2019   г.

За да се произнесе взе предвид следното:

С присъда № 51/25.10.2018 г., постановена по НЧХД № 280/2018 г. по описа на РС гр.Враца, състав на същия е признал подсъдимата Н.Г.И. *** за извършено престъпление по чл. 130, ал.2 НК, като на основание чл. 78а НК я е освободил от наказателна отговорност и наложил административно наказание глоба в размер на 1500 лв. в полза на държавата. Със същата присъда предявения от тъжителката граждански иск е уважен частично.

Недоволна от постановения съдебен акт е останала подсъдимата, която чрез защитника си е подала основна и допълнителна въззивни жалби, които принципно са подадени в 15-дневния преклузивен срок по чл. 319, ал.1 НПК, но, не отговарят на изискванията на чл. 320, ал.1 НПК. По конкретно в съдържателната й част са посочени бланкетно въззивните основания, които се навеждат за нарушения на закона и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и е направено искане за отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна. Въпреки, че подсъдимата и нейния защитник са били запознати с мотивите, в допълнителната жалба не е посочено кои обстоятелства по делото са останали неизяснени. Твърдението, че ще бъдат изложени допълнителни аргументи пред въззивната инстанция не санира пороците на въззивната жалба.

Наред с констатираната непълнота следва да се отбележи,че сезиращите жалби са написани изключително нечетливо и неразбираемо.

От своя страна съдията докладчик не е изпълнил докрай задълженията си да даде указания  за отстраняване на непълнотите и респективно да спази процедурата по чл. 323, ал.1 НПК.

При така депозираната бланкетна жалба, въззивният съд не може да направи извод какво е несъгласието на подсъдимата и нейния защитник, какви са неговите конкретни възражения и претенции за да упражни правомощията си като контролна инстанция.

По така изложените съображения, Врачански окръжен съд, намира, че не може да постави началото на въззивната проверка, а производството пред ВрОС следва да се прекрати.

Делото следва да се върне на първоинстанционния съд, който даде възможност на подсъдимата и защитника й в 7-дневен срок да приведе жалбата си в съответствие с изискванията на чл. 320 НПК. В случай на неизпълнение на указанията, на основание чл. 323 НПК същия следва да бъде върнат.

Водим от гореизложеното, Врачански окръжен съд

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по ВНЧХД № 1/2019 г. по описа на ВрОС.

Връща делото на РС-Враца за изпълнение на указанията дадени в обстоятелствената част на определението и за правилното му администриране.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                              Председател:

 

                                                                                                   1.

 

                                                                                    Членове:

 

                                                                                                   2.