О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение, в съдебно  заседание на седемнадесети януари, две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

   Председател:ЛИДИЯ КРУМОВА

 

                 

с участието на секретаря Галя Емилова и прокурора Николай Лалов, като разгледа докладваното от съдията ЧНД N 6 по описа за  2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 437, ал.2 НПК и е образувано въз основа на молба от л.св. Д.П.Б., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Враца, с искане да бъде освободен условно предсрочно от неизтърпяната част от наложеното му наказание лишаване от свобода. В молбата се навеждат доводи, че молителят е придобил право за УПО и е дал доказателства за своето поправяне, поради което прави искане молбата му за УПО да бъде уважена.

Към молбата са приложени писмени доказателства – становище от началника на Затвора гр. Враца със справка за изтърпяното наказание и неизтърпения остатък, доклад за оценка на риска от рецидив и вреди по чл. 155 и 156 ЗИНЗС, план на присъдата и личното затворническо досие на л.св.Д.Б..

В съдебно заседание осъдения се явява лично и поддържа молбата с изложените в нея доводи, като прави искане да бъде освободен условно предсрочно от изтърпяване на остатъка от наложеното му наказание, тъй като отговаря на всички изисквания.

Затвора гр. Враца се представлява от Главен Инспектор при Затвора Р.В., който изразява становище за основателност на молбата по съображения, че осъдения е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание и с поведението си е дал достатъчно доказателства за своето поправяне, поради което отговаря на изискванията на чл. 439а НПК за УПО. Представя актуална справка за изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода и размера на неизтърпяната част.

Участващият в съдебното производство прокурор от ОП Враца дава становище, че молбата за УПО е основателна и прави искане за уважаването й.

Окръжният съд, след като изслуша страните в процеса и провери представените по делото писмени доказателства, намира молбата за основателна по следните съображения:

Лишеният от свобода Д.П.Б. е осъден с одобрено споразумение от 20.04.2018год. на РС Мездра, по нох дело № 572/2017год., за престъпление по чл. 195, ал.1 НК, за което му е наложено наказание от седем месеца лишаване от свобода; с одобрено споразумение от 21.05.2018год. на РС Мездра по нох дело № 228/2018год. за престъпление по чл. 195, ал.1 НК, за което му е наложено наказание от осем месеца лишаване от свобода; с одобрено споразумение от 12.06.2018год. на РС Мездра по нох дело № 226/2018год. за престъпление по чл. 195, ал.1 НК, за което му е наложено наказание от седем месеца лишаване от свобода; с одобрено споразумение от 20.09.2018год. на РС Мездра по нох дело № 382/2018год. за престъпление по чл. 195, ал.1 НК, за което му е наложено наказание от десет месеца лишаване от свобода; с одобрено споразумение от 20.09.2018год. на РС Мездра по нох дело № 401/2018год. за престъпление по чл. 195, ал.1 НК, за което му е наложено наказание от десет месеца лишаване от свобода, всички при първоначален режим „Строг“. На основание чл. 25, ал.1, вр. с чл. 23, ал.1 НК, с определение № 159/11.10.2018год. на РС Мездра, постановено по ЧНД № 478/2018год. по горните пет дела му е определено едно общо наказание от десет месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 24 НК е увеличено с пет месеца или общо увеличено наказание от 15 месеца лишаване от свобода, при първоначален режим „Строг“. Преди това Б. е осъждан многократно по наказателни дела от общ характер, включително и с ефективни присъди лишаване от свобода, които е изтърпял.

Л. св. Д.Б. е започнал да търпи определеното му общо увеличено наказание от една година и три месеца лишаване от свобода на 20.04.2018год., като до момента е изтърпял фактически 8 месеца и 27 дни, от предварителен арест 23 дни, от работа 14 дни, или общо изтърпяно 10 месеца и 4 дни. Неизтърпяната част от наказанието е в размер на 4 месеца и 26 дни.

При това положение, осъденият Б. е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание, така както изисква разпоредбата на чл. 70, ал.1, т.1 НК.

От приложения доклад за оценка на риска от рецидив и вреди, изискуем съгласно чл. 155 ЗИНЗС е видно, че първоначалната оценка на риска от рецидив  е със средни стойности в горната граница от 77 точки. Рискът от вреди за обществото също е среден и се обуславя от криминалното му минало. Рискът от вреди за останалите лишени и за служителите на затвора е с ниски стойности. С оглед констатираните дефицитни зони при осъдения Б., като цели в плана за изпълнение на присъдата са заложени: разпознаване на проблемите и осъзнаване на причините, довели до правонарушението; приучване към социално приемливи порядки и начин на живот в и извън затвора, преценка на минало поведение; формиране на ясни и реалистични цели в живота. При междинната оценка риска от рецидив показва леко снижаване в рамките на средните стойности с три пункта  – на 74 точки, рискът от вреди за обществото се запазва в средни граници. В условията на затвора през изтеклия период от изтърпяване на присъдата рискът от рецидив запазва средните си стойности от 74 точки, рискът от вреди за обществото също се запазва среден. В резултат на проведената индивидуално-корекционна работа с л.св. Б., при него е настъпила положителна промяна в  следните зони: „Отношение към правонарушението – поема частична отговорност за извършените деяния, признава причинените вреди и изразява желание за промяна в досегашния си начин на живот; „Трудова заетост“ и „Начин на живот и обкръжение“.

До настоящият момент показва поведение, съобразено с режимните изисквания и налаганите ограничения. Няма изразени враждебни нагласи, дистанцира се от конфликти и в условията на контролирана среда няма регистрирани агресивни прояви. Показва толерантно отношение към служителите на затвора и останалите лишени от свобода. Спазва реда и дисциплината, няма извършени дисциплинарни нарушения и наложени наказания. Участва в предлаганите му пенитенциарни дейности. Към момента е трудово ангажиран по чл. 80 ЗИНЗС, работи в хранителен склад. Включен е и в курс „Християнски ценности“.

Договорените дейности в плана на присъдата се изпълняват, като л.св. се стреми с поведението си да съдейства за тяхното изпълнение.

В обобщение на горното следва да се посочи, че към настоящия момент  по отношение на л.св. Д.Б. са налице и двете законови предпоставки за УПО, а именно същият е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание и с поведението си е дал достатъчно доказателства за своето поправяне, което е основание да бъде уважена молбата му за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на неизтърпяната част от наложеното му наказание, в размер на 4 месеца и 26 дни.

При горните съображения и на основание чл. 70, ал.1, т.1 НК, Врачанският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО л.св. Д.П.Б., роден на ***год. в гр. Мездра, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, с ЕГН **********, от изтърпяване на неизтърпяната част от определеното му по ЧНД № 478/2018год. на РС Мездра общо увеличено наказание лишаване от свобода в размер на една година и три месеца, с остатък 4 /четири/ месеца и 26 /двадесет и шест/ дни.

На основание чл. 70, ал.6, изр.1 НК ОПРЕДЕЛЯ на Д.П.Б. изпитателен срок в размер 4 /четири/ месеца и 26 /двадесет и шест/ дни.

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от днес, като същото подлежи на незабавно изпълнение след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес на осъдения.

ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на Затвора гр. Враца и на РС Мездра – Бюро „Съдимост“ за отметка в бюлетина на осъдения.

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: