О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение, в съдебно  заседание на седемнадесети януари, две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

   Председател:ЛИДИЯ КРУМОВА

 

                 

с участието на секретаря Галя Емилова и прокурора Николай Лалов, като разгледа докладваното от съдията ЧНД N 7 по описа за  2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 437, ал.2 НПК и е образувано въз основа на молба от л.св. Р.А.К., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Враца, с искане да бъде освободен условно предсрочно от неизтърпяната част от наложеното му наказание лишаване от свобода. В молбата се навеждат доводи, че молителят е придобил право за УПО и е дал доказателства за своето поправяне, няма нарушения и наказания, ходи редовно на училище, има семейство, за което желае да се грижи, поради което прави искане молбата му за УПО да бъде уважена.

Към молбата са приложени писмени доказателства – становище от началника на Затвора гр. Враца със справка за изтърпяното наказание и неизтърпения остатък, доклад за оценка на риска от рецидив и вреди по чл. 155 и 156 ЗИНЗС, план на присъдата и личното затворническо досие на л.св.Р.К..

В съдебно заседание осъдения поддържа молбата с изложените в нея доводи и прави искане да бъде освободен условно предсрочно от изтърпяване на остатъка от наложеното му наказание, тъй като се е поправил и желае да се грижи за семейството си.

Затвора гр. Враца се представлява от Главен Инспектор при  Затвора Р. В., който изразява становище за основателност на молбата по съображения, че осъдения е изтърпял фактически повече от 2/3 от наложеното му наказание и с поведението си е дал достатъчно  доказателства за своето поправяне, поради което отговаря на изискванията на чл. 439а НПК за УПО. Представя актуална справка за изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода и размера на неизтърпяната част.

Участващият в съдебното производство прокурор от ОП Враца дава становище, че молбата за УПО е основателна и прави искане за уважаването й.

Окръжният съд, след като изслуша страните в процеса и провери представените по делото писмени доказателства, намира молбата за основателна по следните съображения:

Л.св. Р.А.К. е осъден с присъда № 18/08.02.2017год. на РС Белоградчик по нох дело № 260/2016год., за престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, за което му е наложено наказание от една година лишаване от свобода, при първоначален режим  „Строг“ и с присъда № 92/04.07.2017год. на РС Белоградчик, по нох дело № 103/2017год. за престъпление по чл. 196, ал.1 НК, за което му е наложено наказание от две години лишаване от свобода при първоначален режим „Строг. На основание чл. 25, ал.1, вр. с чл. 23, ал.1 НК, с определение на РС Белоградчик от 15.03.2018год., постановено по ЧНД № 18/2018год., по горните две дела на л.св. К. е определено едно общо наказание от две години лишаване от свобода, което на основание чл. 24 НК е увеличено с четири месеца или общо увеличено наказание от две години и четири месеца лишаване от свобода, при първоначален режим „Строг“. Преди това К. е осъждан многократно по наказателни дела от общ характер, включително и с ефективни присъди лишаване от свобода, които е изтърпял.

Л. св. Р.К. е започнал да търпи определеното му общо увеличено наказание от две години и четири месеца лишаване от свобода на 02.06.2017год., като до момента е изтърпял фактически 1 година, 7 месеца и 15 дни, от предварителен арест 1 ден, от работа 3 месеца и 19 дни, или общо изтърпяно 1 година, 11 месеца и 5 дни. Неизтърпяната част от наказанието е в размер на 4 месеца и 25 дни.

При това положение, осъденият К. е изтърпял фактически повече от 2/3 от наложеното му наказание, така както изисква разпоредбата на чл. 70, ал.1, т.2 НК.

От приложения доклад за оценка на риска от рецидив и вреди, изискуем съгласно чл. 155 ЗИНЗС е видно, че първоначалната оценка на риска от рецидив  е със средни стойности от 50 точки. Рискът от вреди за обществото също е среден и се обуславя от извършеното правонарушение. Рискът от вреди за останалите лишени и за служителите на затвора е с ниски стойности. С оглед констатираните дефицитни зони при осъдения К., като цели в плана за изпълнение на присъдата са заложени: повишаване на образователното ниво; пълноценно оползотворяване на престоя в затвора; ограничаване на участие в субкултурни дейности; осмисляне на свободното време; осигуряване на възможност за религиозна подкрепа. При междинната оценка риска от рецидив показва леко снижаване в рамките на средните стойности с два пункта в зона „Образование и обучение“ и повишаване с толкова в зона „Настоящо повишение или запазване на стойностите от 50 точки. Рискът от вреди за обществото се запазва в средни граници. В резултат на проведената индивидуално-корекционна работа с л.св. К. е настъпила положителна промяна  в зоната „Образование и обучение“, като същият е записан за ученик в учебната 2018/2019год., посещава занятията, проявява дисциплинираност по време на учебните занятия и инициативност в извънкласните дейности.

Спазва реда и дисциплината, но има наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за открит мобилен телефон, което е отложено по реда на чл. 107, ал.1 от ЗИНЗС. В изпитателния едномесечен срок същият не е извършил друго нарушение, поради което и съобразно разпоредбата на чл. 107, ал.2 ЗИНЗС се счита за ненаказан. Награден е със Заповед № 325/02.10.2018год. с „писмена похвала“. Включен е в програма „Умение за мислене“, която преминава успешно и в която проявява активност по обсъжданите теми.

Има толерантно отношение към длъжностните лица и спазва техните разпореждания. Избягва конфликтни ситуации. Налице е актуална и устойчива мотивация за успешна реализация в обществото. Л.св. К. е осъзнал вината си за извършеното престъпление, преосмислил е миналото си поведение и изявява желание и готовност за водене на законосъобразен начин на живот.

Има постоянно жилище, в което да пребивава след евентуалното му освобождаване от затвора. Успява да съхрани контактите със съпругата и децата си, поддържа връзка с тях, посещават го, получава хранителни пратки, получава и финансова помощ. Риска от рецидив е среден, риска от вреди за обществото също.

Договорените дейности в плана на присъдата се изпълняват, като л.св. е съгласен с тях и се стреми с поведението си да съдейства за това изпълнение.

В обобщение на горното следва да се посочи, че към настоящия момент  по отношение на л.св. Р.К. са налице и двете законови предпоставки за УПО, а именно същият е изтърпял фактически повече от 2/3 от наложеното му наказание и с поведението си  е дал достатъчно доказателства за своето поправяне, което е основание да бъде уважена молбата му за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на неизтърпяната част от наложеното му наказание, в размер на 4 месеца и 25 дни.

При горните съображения и на основание чл. 70, ал.1, т.2 НК, Врачанският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО л.св. Р.А.К., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, женен, с ЕГН **********, от изтърпяване на неизтърпяната част от определеното му по ЧНД № 18/2018год. на РС Белоградчик общо увеличено наказание лишаване от свобода в размер на две години и четири месеца, с остатък 4 /четири/ месеца и 25 /двадесет и пет/ дни.

На основание чл. 70, ал.6, изр.1 НК ОПРЕДЕЛЯ на Р.А.К. изпитателен срок в размер 4 /четири/ месеца и 25 /двадесет и пет/ дни.

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от днес, като същото подлежи на незабавно изпълнение след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес на осъдения.

ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на Затвора гр. Враца и на РС Белоградчик – Бюро „Съдимост“ за отметка в бюлетина на осъдения.

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: