О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

 

Врачанският окръжен съд  наказателно отделение

в   открито    заседание на  28.01.2019 година,

в състав:

 

          Председател: Снежана Наумова

                                                                       Членове: Иван Никифорски

                                             Съдеб. заседатели: Р.Т.

                                                                              Таня Георгиева

                                                                              Евгени М.

 

При участието на

прокурора  Владимир Сираков и секретар Веселка Николова

Като разгледа докладваното от съдията Наумова

ЧН дело N`10 по описа за  2019  г.

За да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.433 и сл. НПК.

Образувано е по молба на М.А.М. ***, с ЕГН ********** за допускане на съдебна реабилитация по реда на чл. 87 НК на осъждането му по НОХД № 51/2000 г. на Окръжен съд гр. Враца.

В молбата се посочва, че с присъда по горното дело молителят е бил признат за виновен и осъден по чл. 199, ал.2, т.1, пр.2, вр. чл. 198, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 НК на осем години лишаване от свобода. Присъдата е влязла в сила на 18.05.2002 г. Наложеното наказание е било приведено в изпълнение и с определение по НЧД № 684/2007 г. СГС е освободил М. предсрочно условно от изтърпяване остатъка на наказанието с изпитателен срок от две години пет месеца и двадесет и четири дни. Излага се още, че лицето няма друго осъждане, няма висящи наказателни производства и е имал добро поведение. На това основание се иска уважаване на молбата.

В съдебно заседание молителят поддържа искането си за допускане на съдебна реабилитация.

Представителят на Окръжна прокуратура -Враца изразява становище, че молбата е основателна, тъй като са изпълнени всички изисквания на чл. 87 НК и следва да бъде уважена изцяло.

Съдът, след като изслуша исканията и доводите на страните и обсъди събраните по делото доказателства приема следното:

Молбата на М. е процесуално допустима, като подадена от лице имащо правен интерес. По същество е основателна.

По делото са представени заверени преписи от присъда № 23/25.09.2000 г. по НОХД № 51/2000 г. на Окръжен съд гр. Враца, Решение № 240/29.01.2002 г. по ВНОХД № 485/2001 г. на САС, Решение № 258/18.05.2002 г. по н.д. № 126/2002 г. на ВКС, актуална справка за съдимост, удостоверение № 2697/13.11.2018 г. на Районна прокуратура-Враца и удостоверение № 2135/14.11.2018 г. на Окръжна прокуратура-Враца, съдържащи извлечение от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Р България, удостоверение № 825/22.02.2007 г. на Затвора София, характеристика на М. ***.

В съдебно заседание се представи касов бон за изплатена на П.К.Л.сума от 12.00 лв.

От приложената справка за съдимост е видно, че М.М. е осъждан един път.

С присъда № 23/25.09.200 г., постановена по НОХД № 51/2000 г. състав на Окръжен съд гр. Враца го е признал за виновен по чл. 199, ал.2, т.1, пр.2, вр. чл. 198, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 НК и при условията на  чл. 55, ал.1, т.1 НК му е наложил наказание дванадесет години лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване. С Решение № 240/29.01.2002 г. по ВНОХД № 485/2001 г. на САС, първоинстанционната присъда е изменена, като наложеното наказание е намалено на осем години лишаване от свобода. С Решение № 258/18.05.2002 г. по н.д. № 126/2002 г. на ВКС, въззивното решение е потвърдено. Присъдата е влязла в сила на 18.05.2002 г.

С протоколно определение от 22.02.2007 г., постановено по НЧД № 684/2007 г. СГС е освободил условно предсрочно молителят от изтърпяване на останалата част от наказанието с остатък от две години, пет месеца и двадесет и четири дни. Определението е влязло в сила на 02.03.2007 г.

При тези установени фактически данни молбата на лицето за допускане на съдебна реабилитация по отношение на осъждането по НОХД № 51/2000 г. на ВрОС е изцяло основателна и следва да бъде уважена.

Съгласно чл. 87 НК, извън случаите на чл. 86 НК, регламентиращ реабилитацията по право, всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, издал последната присъда като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа, или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с друго по-тежко наказание, ако е имал добро поведение и е възстановил причинените вреди при умишлени престъпления. Съдебната практика на ВКС е категорична, че при условно предсрочно освобождаване, срокът по чл.87, ал.1 от НК започва да тече от момента на изтичане на изпитателния срок, за който осъденият е бил условно предсрочно освободен

В конкретния случай съдът намира за безспорно, че по отношение на наложеното с цитираната по-горе присъда  наказание, предвидения в ал.1 тригодишен срок е изтекъл. Това е така защото същата е влязла в сила на 18.05.2002 г.  Изпитателния срок е изтекъл на 26.08.2009 г. , а срокът по чл. 87, ал.1 НК е изтекъл на 26.08.2012 г.

Налице са и безспорни доказателства, че след единственото си осъждане М.М. не е извършил други престъпления - справка от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Р България, и същевременно е имал добро поведение. Срещу него няма образувани наказателни производства, няма данни за висящи такива, налице са положителни характеристични данни. В издадената от кмета на с. Баница характеристика е посочено, че лицето има семейство и дете. Ползва се с добро име. Не е конфликтен и обича да помага на хората. Изложените в характеристика обстоятелства сочат, че М. е имал добро поведение. В писмената характеристика се съдържа и информация, че лицето няма противообществени прояви, налагащи намесата на общината или полицейските органи.

От приложените по делото преписи от съдебни актове се установява, че причинените щети са в размер на 11,09 лв. По делото няма предявен граждански иск, нито са конституирани като страни наследници на убитото лице. Размера на щетата е толкова незначителен, че очевидно, че наследниците са се дезинтересирали от нея. Те не са се възползвали от предоставената им от НПК възможност да репарират причинените им с престъпното деяние имуществени вреди и в конкретния случай съдът намира, че възможността за реабилитация на деецът не следва да се поставя в зависимост от волята на пострадалия. Наред с изложените аргументи, следва да се отчете и обстоятелството, че преди съдебното заседание молителят е превел на брата на убития сумата от 12.00 лв., представляваща причинена с престъплението щета.

Предвид изложеното съдът прецени, че са налице предпоставките на чл. 87 НК за допускане на съдебна реабилитация на осъждането на М.М. по НОХД № 51/2000 год. по описа на Окръжен съд гр. Враца.

Така мотивиран и на основание чл. 436 НПК, Врачански окръжен съд

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДОПУСКА съдебна реабилитация на осъждането на М.А.М. ***, ЕГН ********** наложено с присъда № 23/25.09.2000 г. по НОХД № 51/2000 г. на Окръжен съд гр. Враца.

Определението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок от днес пред САС.

След влизане на определението в сила препис от същото да се изпрати на Бюрото за съдимост при РС-Враца за отметка в бюлетина.

 

                                                                         Председател:

 

                                                                                     Член:

 

                                                          Съдебни заседатели:1.

 

                                                                                              2.

 

                                                                                              3.