ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№………………

Гр.Враца 18.01.2019 година

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на осемнадесети януари, две хиляди и деветнадесета година в състав:                                             

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛКА ИВАНОВА                           

при участието на секретаря Галина Емилова и прокурора Владимир Сираков, като разгледа докладваното от съдия Веселка Иванова ЧНД № 12 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:  

Производството е по реда на чл.437, ал.2 НПК и е образувано въз основа на молба от А.Г.М., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Враца, с искане да бъде освободен условно предсрочно от неизтърпяната част от наложеното му наказание „лишаване от свобода“. В молбата се навеждат доводи, че молителят е придобил това право, тъй като е изтърпял изискуемата се част от наказанието и с поведението си е дал доказателства за своето поправяне.

Към молбата са приложени писмени доказателства – становище от началника на Затвора гр.Враца, доклад за оценка на риска от рецидив и вреди по чл.155 ЗИНЗС, план на присъдата по чл.156 ЗИНЗС и личното затворническо досие на осъдения М..

Осъденият не желае защитник и поддържа молбата с изложените в нея доводи, като прави искане да бъде освободен условно предсрочно от изтърпяване на остатъка от наложеното му наказание.

Представителят на Затвора гр.Враца, упълномощен по чл.15, ал.2 ЗИНЗС, изразява становище за  неоснователност на молбата, като излага съображения, че осъденият с поведението си не е дал доказателства за своето поправяне. Представя актуална справка за изтърпяното наказание лишаване от свобода и размера на неизтърпения остатък от това наказание.

Участващият в съдебното производство прокурор от ОП Враца също счита, че е налице само една от предпоставките за условно предсрочно освобождаване – изтърпяната част от наложеното наказание, но не са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения. С оглед на това, прави искане за оставяне на молбата на М. за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода без уважение.

Врачански окръжен съд, след като се запозна с молбата на осъдения, приложените към нея писмени доказателства и като съобрази становищата на страните, намира молбата за допустима, тъй като от влизане в сила на 22.06.2018 г. на предходния отказ за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода М., постановен с определение №355/14.06.2018 г. по ЧНД № 288/2018 г. по описа на Окръжен съд гр.Враца, е изтекъл шестмесечният срок по чл.441 НПК.

Разгледана по същество молбата е неоснователна по следните съображения:

А.Г.М. е осъден с присъда по НОХД №4/2008 г. по описа на Окръжен съд гр.Монтана за престъпление по чл.116, ал.1 НК на 13 години лишаване от свобода, при първоначален „строг“ режим.

Започнал е да търпи наказанието на 17.03.2008 г., като до момента е изтърпял фактически 10 години 10 месеца и 1 ден, от предварителен арест-7 месеца и 7 дни, от работа му се зачитат 29 дни, или общо изтърпяно 11 години, 6 месеца и 7 дни. Към момента остатъкът е в размер на 1 година, 5 месеца и 23 дни.

При това положение, осъденият М. е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание така, както изисква разпоредбата на чл.70, ал.1, т.1 НК. Следователно налице е първата законова предпоставка, необходима за постановяване на условно предсрочно освобождаване.

На следващо място съдът следва да прецени дали осъденият е дал доказателства за своето поправяне. В тази връзка на внимателно изследване и преценка подлежат всички данни за неговата личност и действителните доказателства за неговото поправяне и положително личностно развитие.

Представените от затворническата администрация  доклад за оценка на риска от рецидив и вреди по чл.155 ЗИНЗС и индивидуален план на присъдата по чл.156 ЗИНЗС сочат липсата на убедителни доказателства за трайна позитивна промяна в нагласите и начина на мислене на лишения от свобода М..

При първоначалната оценка е регистриран висок риск от рецидив в размер на 82 точки. Като дефицитни зони са очертани: настоящо правонарушение, некритично отношение към извършеното престъпление, трудова заетост, управление на финанси, начин на живот и системна злоупотреба с алкохол, който се явява детерминиращия фактор при извършване на престъплението. Рискът от сериозни вреди в условията на изолация е среден. Обуславя се от склонността на лишения от свобода М. към първосигнални и агресивни прояви към околните поради високото ниво на раздразнителност и емоционална неустойчивост. Рискът от сериозни вреди за обществото, и по-конкретно към неговите близки /майка му и брат му/, е висок. Причината за високия риск от вреди към най-близките му е неконтролируемата и системна злоупотреба с алкохол. Рискът от бягство, укривателство и самоувреждане е нисък поради липса на предпоставки и отключващи фактори. С оглед на тези дефицити в плана за изпълнение на присъдата са заложени цели, насочени към ангажиране на лишения от свобода в дейности за осмисляне на свободното време.

При извършената междинна ревизия на оценката на риска е установено, че рискът от рецидив е снижен на 71 точки, като е преминал от висок в границите на среден. Въпреки това, при лишения от свобода М. са констатирани и дефицити, свързани с липсата на желание за трудово ангажиране, ниската мотивация за участие в организираните културни и спортни мероприятия в групата, както и в уменията му за мислене, които не са на необходимото когнитивно ниво. Това е наложило в препланирането на присъдата да продължи работата по първоначално заложените цели и задачи.

Осъденият е запознат с отразените в плана на присъдата цели и задачи, но не ги изпълнява стриктно и в пълен обем.

До момента не е декларирал желание за устройване на работа, с което не е доказал положително отношение към труда. Мотивацията му за промяна и корекция на поведението не е на необходимото ниво. Това проличава от липсата на желание за участие в обявените от администрацията на затвора професионални курсове за придобиване на професия „електроженист“.

В доклада са отчетени и постигнатите положителни резултати в индивидуалната и груповата работа с лишения от свобода. През месец октомври 2014 г. е взел участие в програма за „Овладяване на гнева“, но активността му в групата не е била на много високо ниво - не се е включвал в дискусиите и ролевите игри. От м.октомври 2018 г. присъства на провежданите в затвора служения на Евангелска църква „Шалом“. Спрямо служителите на затвора и останалите лишени от свобода не показва враждебни и агресивни нагласи.

Същевременно е отбелязано, че лишеният от свобода М. само привидно спазва установените режимни изисквания в затвора, но не се наблюдава трайна положителна тенденция в нагласите му за водене на законосъобразен начин на живот след освобождаване, вследствие преживените ограничения в затвора. Постоянства в опитите да бъде условно предсрочно освободен /настоящата молба е четвърта по ред, като всички са подавани веднага след придобиване отново на формално право/, но не полага достатъчни усилия за положителна промяна в нагласите и начина на мислене.

В условията на затвора през изтеклия период от изтърпяване на присъдата рискът от  вреди за обществото е в средните граници. Той се обуславя от прикритото поведение на осъдения в условията на рестрикции и склонността му към системна и безконтролна употреба на алкохол в условията на свобода. Склонен е към импулсивни и агресивни действия, които застрашават живота на възрастната му майка.

Въпреки проведените ресоциализиращи мероприятия, осъденият все още не осъзнава тежестта на извършеното закононарушение и има само формално критично отношение към престъпните си действия.

Според доклада, шансовете за реинтеграция в обществото при лишения от свобода М. са ограничени, с оглед липсата на професионална квалификация, която е необходима за устройване на работа. Мотивацията за промяна и корекция на поведението му също не е на необходимото ниво, за да се ресоциализира личността. Не е склонен под влияние на околните да промени в позитивен аспект своите виждания и принципи. В местата за лишаване от свобода демонстрира добро поведение, но в живота на свобода е водил хищнически и манипулативен начин на живот.

Постигнатите положителни резултати в индивидуалната и групова работа с М. все още не са стабилизирани.

С оглед на това, в доклада е препоръчано възпитателната работа с него да продължи в посока осъзнаване на причините, довели до престъплението и вредите от него, разбиране преживяванията на жертвата и нейните близки, намиране на алтернативни и адекватни начини за решаване на проблеми и конфликтни ситуации. Все още не е преминал и през всички етапи на пенитенциарно третиране.

Крайната оценка на затворническата администрация е, че лишеният от свобода А.М. все още не е дал категорични доказателства за промяна на нагласите си за водене на законосъобразен начин на живот и не отговаря на изискванията за условно предсрочно освобождаване.

Приложените и анализирани по-горе писмени доказателства дават основание за извод, че към настоящия момент с поведението си лишеният от свобода А.М. все още не е дал достатъчно убедителни доказателства за своето поправяне, съгласно чл.439а НПК. Действително, към момента е налице започнал поправителен процес, с оглед снижаване на оценката на риска от рецидив с 11 точки за периода на фактическо изтърпяване на наказанието, примерно поведение в затвора, както и с оглед участието на М. в тематични и религиозни програми за постигане на личностно израстване - „Овладяване на гнева“ и служения на Евангелска църква „Шалом“, провеждани в затвора. Макар да е налице известна положителна промяна у лишения от свобода, то поправянето му не е окончателно завършено. Не са изпълнени основни цели, заложени в плана на присъдата и все още са налице сериозни дефицити в разделите „отношение към извършеното престъпление“, „умения за мислене“ и „трудова заетост“. Лишеният от свобода все още не осъзнава в необходимата степен тежестта на извършеното и не е формирал критично отношение към него, няма ясна представа за причините и последиците от неправомерното си поведение и е затруднен да разпознава проблемите и да взема правилни решения за алтернативното им разрешаване. Проявява пасивно отношение към заложените дейности в плана на присъдата и е с ограничени личностни ресурси за ресоциализация /без професионален ценз и с ниска мотивация за промяна и корекция на поведението/. Слабо мотивиран е за включване и в трудов процес, а постигнатите положителни резултати засега не се отличават с трайност и устойчивост. Всичко това илюстрира, че престоят в затвора не е довел до безспорен поправителен и превъзпитателен ефект. Налице е необходимост от продължаване на корекционното въздействие спрямо осъденото лице в условията на пенитенциарното заведение до постигане в пълна степен на набелязаните цели в плана за изпълнение на присъдата и преодоляване на установените дефицитни зони.

При това положение съдът приема, че е налице само едната от двете законови предпоставки за условно предсрочно освобождаване, а именно М. е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание. Не е налице обаче втората предпоставка, тъй като с поведението си все още не е дал достатъчно убедителни доказателства за своето поправяне. Това е основание да бъде постановен отказ на молбата на осъдения за условно предсрочно освобождаване от неизтърпяната част от наложеното му наказание.

Съгласно разпоредбата на чл.441 НПК лишеният от свобода А.М. не може да подава нова молба за условно предсрочно освобождаване преди изтичане на шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото определение.

При горните съображения и на основание чл.441 НПК, вр.чл.70, ал.1 НК, Врачанският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на осъдения А.Г.М., роден на *** г. в гр.Чипровци, български гражданин, ЕГН **********, да бъде освободен условно предсрочно от изтърпяване на неизтърпяната част от наказанието лишаване от свобода, наложено му по НОХД № 4/2008 г. по описа на Окръжен съд гр.Монтана в размер на 13 години лишаване от свобода, с остатък от 1 година, 5 месеца и 23 дни.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от днес.

Препис от определението след влизане в сила да се изпрати на Затвора гр.Враца.

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: