О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

 

Врачанският окръжен съд   наказателно  отделение

в   открито    заседание на 28.01.2019 год.,

в състав:

 

             Председател:Снежана Наумова

                                      

При участието на

прокурора Николай Лалов и  секретар Веселка Николова

Като разгледа докладваното от съдията Наумова

ЧН дело N`23 по описа за  2019 г.

За да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 437, ал. 2 и сл. НПК.

Образувано е по молба на осъдения К.М.К., с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора-Враца за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наложеното му  по НОХД № 113/2018 г. на РС-Кнежа наказание  лишаване от свобода за срок от пет месеца, при първоначален строг режим.

В молбата се посочва, че осъдения е придобил  право да бъде освободен предсрочно условно от изтърпяване на остатъка от наложеното му наказание поради изтърпяване на необходимата част от наказанието. Като аргумент за основателността на молбата се посочва липсата на дисциплинарни наказания и малкия остатък от наказанието.

Към сезиращата молба са приложени писмени документи, предписани от чл. 155 и чл. 156 ЗИНЗС, личното затворническо досие на К.К., както и актуална справка за изтърпяната към днешна дата част от наказанието.

Упълномощеният със заповед на началника на Затвора-Враца представител изразява становище, че молбата е основателна и следва да бъде уважено изцяло, тъй като лицето отговаря на изискванията на чл. 439а НПК.

Участващият по делото прокурор намира молбата за основателна. Пледира, че са налице предпоставките изброени в закона, а именно  изтърпяна изискуемата част от наказанието  и наличното поведение, сочещо на поправяне на осъдения. 

В съдебно заседание осъдения поддържа изцяло депозираната молба с искане за нейното уважаване, поради наличието на всички законови предпоставки.

Врачански окръжен съд след като се запозна с отправената молба, приложените към нея писмени доказателства и като съобрази становищата на страните, намира искането за основателно по следните съображения:

С определение от 14.09.2018 г., постановено по НОХД № 113/2018 г. по описа на РС-Кнежа е одобрено споразумение, с което е прието, че К. е извършил престъпление по чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б."б", вр. чл. 20, ал.2 НК, за което му е определено наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 НК от пет месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване. Определението е влязло в законна сила на 14.09.2018 г.

Осъденият е започнал да търпи наказанието на 27.09.2018 г., като до момента фактически е изтърпял 4 месеца и 1 ден. От работа са му зачетени 25 дни или общо е изтърпял 4 месеца и 26  дни. Остатъкът към  днешна дата е 4 дни.

При тези данни е видно, че осъдения К. фактически е изтърпял повече от 2/3 от наложеното му наказание, каквото е изискването на разпоредбата на чл. 70, ал.1, т.2 НК.

Приложените към делото доклад за оценка на риска от вреди и индивидуалния план за изпълнение на присъдата на осъдения К., безспорно сочат, че същия се поправя и превъзпитава. При първоначално изготвената оценка на риска от вреди е определен като нисък за служителите от затвора и среден за другите лишени от свобода, поради възможност от агресивна реакция в конфликтна ситуация, засягаща личните му интереси . Като среден и оценен и риска за обществото, обусловен от характера всички осъждания - телесна повреда, грабеж, управление на МПС без да притежава свидетелство  за правоуправление. В плана за изпълнение на присъдата са заложени като цели пълноценно оползотворяване на престоя в затвора и осмисляне на свободното време;  участие в планирани вътрешногрупови мероприятия; недопускане на дисциплинарни нарушения; осигуряване на възможност за религиозна подкрепа.

Поради краткия срок на наложеното наказание не е правена междинна оценка.

 В условията на затвора през наблюдавания период от изтърпяване на наказанието е отчетено, че рискът от вреди е запазил средните си стойности по отношение  на обществото и останалите лишени от свобода. Няма деструктивно поведение. Вградил се е в средата. Не показва враждебни нагласи. Не злоупотребява с гласуваното му доверие.

По време на престоя в затвора К. е показал добро цялостно поведение. Отчетено е желанието на осъдения за промяна. Спазва реда и дисциплината. Не е наказван и не е създавал проблеми на администрацията на Затвора. Пълноценно оползотворява свободното време чрез включването и участието му в образователния процес и посещения на лектория "Християнски ценности". Трудово ангажиран е по чл. 80 ЗИНЗС, като му е възложено почистването на мястото за престой на открито. Наблюдавана е трайна тенденция в нагласите за водене на законосъобразен начин на живот след освобождаването му.

Старателно изпълнява заложени в плана задачи. В следствие на това поставените цели са изпълнени , постигайки се пълна и устойчива мотивация за промяна след освобождаването на лицето от затвора.

Осъденото лице полага усилия за постигане в необходимата степен на целите поставени в плана за изпълнение на присъдата. Регистрираните позитивни промени във всички дефицитни зони, липсата на дисциплинарни нарушения, демонстрацията на желание за воденето на живот съобразен с нормите и морала, съществуващото желание за изграждане на позитивна ценностна система, свидетелства за неговото поправяне и превъзпитание.

Наличието на двете материално правни предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 70, ал.1 НК – фактическо изтърпяване на не по-малко от 2/3 на наказанието и демонстрацията на доказателства за поправянето и превъзпитанието на осъдения, обуславят освобождаването му условно предсрочно от неизтърпяната част от наказанието от 4 дни.

При  горните съображения и на основание чл. 440 НПК, Врачански окръжен съд

 

 

                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСВОБОЖДАВА УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО осъдения К.М.К., ЕГН  **********, роден на *** г. в гр.***, с постоянен адрес ***, от изтърпяване на неизтърпяната част от наложеното му  по НОХД № 113/2018 г. на РС-Кнежа наказание  лишаване от свобода от  пет   месеца, с остатък от 4 дни.

 ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 70, ал.6 НК на К.М.К. изпитателен срок в размер на 4 дни.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред САС, като същото подлежи на незабавно изпълнение след изтичане срока на обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес  на осъдения.

След влизане в сила на определението, препис от същото да се изпрати на Затвора-Враца и РС-Бяла Слатина за отметка в бюлетина на осъдения.

 

 

                                                                   Председател: