О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

гр. Враца, 28.02.2019 г.

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение,

в съдебно заседание на 28.02.2019 година,

в състав:

 

                                                                     Председател:  Веселка Иванова

                                           

при участието на секретаря Галина Емилова и прокурор Николай Лалов,

като разгледа докладваното от съдия Иванова

ЧНД № 75 по описа на съда за  2019 г.,

За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 437, ал. 2 НПК.

Образувано е по молба на осъдения Т.Д.Б., с ЕГН ********** от гр.Видин, понастоящем в Затвора-Враца, за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от общо определеното му  по НОХД № 1641/2017 г. на РС-Видин наказание  „лишаване от свобода“ за срок от три години, при първоначален строг режим.

В молбата се навеждат доводи, че молителят е придобил правото да бъде освободен условно предсрочно, тъй като отговаря на всички изисквания на чл.70 от НК. Като аргумент, подкрепящ основателността на молбата си, осъденият сочи, че в затвора е записан за ученик, не е допуснал нарушения на режимните изисквания и е взел участие в спортни мероприятия.

Към сезиращата молба са приложени писмени документи, предписани от чл.155 и чл.156 ЗИНЗС, личното затворническо досие на Т.Б.,  актуална справка за изтърпяната към днешна дата част от наказанието и документи удостоверяващи здравословното състояние на осъдения.

Упълномощеният представител на Затвора-Враца изразява становище, че молбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена, тъй като осъденият не е дал доказателства за своето трайно поправяне и превъзпитание.

Участващият по делото прокурор също намира молбата за неоснователна. Позовава се на това, че е изпълнена само една от предпоставките на закона, а именно изтърпяна изискуемата част от наказанието. Сочи, че не са налице доказателства за окончателното поправяне на осъдения. 

В съдебно заседание осъденият Б. поддържа изцяло депозираната от него молба с искане за нейното уважаване. Пледира, че със своето поведение е дал доказателства за поправянето си, с оглед участието му в учебния процес, липсата на наказания, получените награди.

Окръжният съд, след като изслуша страните в процеса и провери представените по делото писмени доказателства, намира молбата за неоснователна по следните съображения:

С протоколно определение от 14.12.2017 г., постановено по НОХД №  1641/17 г. РС-Видин е извършил групиране на наказанията наложени на Т.Д.Б., като е обособил две групи - по НОХД № 1774/16 г., по НОХД № 1643/16 г., по НОХД № 1381/16 г., по НОХД № 56/17 г. и по НОХД № 188/17 г. всички на РС Видин, при което му е определил за изтърпяване на общо най-тежко наказание от 3 години "лишаване от свобода", при първоначален строг режим и втора група - по НОХД №  987/17 г. и по НОХД №  1641/17 г. и двете по описа на РС Видин, при което му е определил за изтърпяване на второ общо най-тежко наказание от 10 месеца "лишаване от свобода", при първоначален строг режим. Определението е влязло в сила на 29.12.2017 г.

В приложените документи е отразено, че осъденият е започнал да търпи така определеното му по първата група общо наказание от 3 години лишаване от свобода на 03.10.2017 г.  Към настоящия момент фактически е изтърпял 1 година 4 месеца и 25 дни, от предварителен арест 3 месеца и 25 дни, от работа са му зачетени 3 месеца и 25 дни или общо изтърпяното възлиза на 1 година 11 месеца и 27 дни. Неизтърпяната част от наказанието е в размер на 1 година и 3 дни.

При това положение, осъденият е изтърпял фактически повече от 1/2 от наложеното му наказание, както изисква разпоредбата на чл.70, ал. 1, т. 1 НК.

В първоначалния доклад на лишения от свобода, изготвен при постъпването му в затвора е отразено, че при същия рискът от рецидив е среден-43 точки. Като зона с най-голям дефицит е отчетена злоупотребата с алкохол, пряко свързана с криминалното поведение на осъдения. С близки до дефицитните стойности са разделите криминално минало, управление на финансите и умения за мислене. В доклада на социалния работник е посочено, че рискът от  вреди за служителите и останалите лишени от свобода, както и от суицид и самоувреждане е нисък. Рискът от вреди за обществото е среден и се обуславя от характера на извършените в миналото престъпления от осъдения. За това в плана за изпълнение на присъдата са заложени като цели пълноценно оползотворяване на престоя в затвора и ограничаване участието в субкултурни дейности. При извършеното препланиране на присъдата като последващи цели са заложени повишаване на образователното ниво, затвърждаване на трудовите навици, пълноценно оползотворяване на престоя в затвора и прилагане на прогресивната система по време на изтърпяване на наложеното наказание.

При междинната оценка е установено, че рискът от рецидив и от вреди са с непроменени стойности от първоначалната си оценка. Констатирано е продължаващо наличие на проблемната зона „злоупотреба с алкохол“.

 В приложения доклад за оценка на риска от рецидив и вреди, изготвен във връзка с молбата на осъдения за наличието на предпоставките за предсрочното му освобождаване е констатирано, че през наблюдателния период от престоя му рискът от  рецидив и от вреди за обществото е запазил средните си стойностите. Продължава да е дефицитна зоната злоупотреба с алкохол.

Проследявайки цялостното поведение на Б., социалният работник е отразил, че в резултат на проведената индивидуално-корекционна работа с него са настъпили значителни положителни промени. По негово желание е включен в образователния процес и е продължил обучението си и през учебната 2018/2019 г. Редовно е посещавал учебните часове, като няма данни за деструктивни прояви по време на учебния процес. По време на престоя не е нарушавал затворническия режим и не е наказван. Активно е участвал в провежданите в пенитециарното заведение културно-масови и спортни мероприятия. Успешно е завършил и професионален курс за заварчик. За сериозно отношение към учебния процес, активно участие в извънкласните форми и в общопенитенциарните мероприятия и за успешното завършване на професионален курс за заварчик е награждаван със заповеди № 7/11.01.2018 г., № 182/07.06.2018 г., № 272/27.09.2018 г. и № 14/23.01.2019 г.

Отчетеният резултат от проведените възпитателни мерки са, че целите поставени в плана за изпълнение на присъдата не са постигнати в пълен обем. Дефицитът в първоначално набелязаната зона „злоупотреба с алкохол“ е останал непопълнен и към момента на последната оценка. В доклада е отчетено, че както настоящото, така и предходните престъпления са извършени от осъдения след злоупотреба с алкохол. Въпреки положените усилия, осъденият все още не е дал категорични основания да се смята, че след освобождаването му ще промени досегашния си модел на поведение. Системната употреба на алкохол представлява сериозен риск от евентуалното продължаване на престъпната му дейност. Външните признаци на поведение-съвестното изпълнение на ученическите задължения, участието в общопенитенциарните мероприятия, ненарушаване на правилата в затвора не са достатъчни и не надхвърлят обичайното дължимо поведение, за да се приеме, че е настъпила дълбока положителна промяна. Досегашният престой не позволява пълното изпълнение на поставените задачи и цели в плана на присъдата.

В социалния доклад е отбелязано, че корекционната работа с осъденото лице следва да продължи до цялостното постигане на целите от плана за изпълнение на присъдата.

В обобщение на горното съдът намира, че към настоящия момент осъденото лице не отговаря на изискванията за наличие на трайна положителна промяна съгласно чл.70, ал.1 НК и не са налице доказателства за неговото окончателно поправяне и превъзпитание. Действително, че осъденият не е наказван за допуснати дисциплинарни нарушения, в затвора се образова и активно участва в провежданите пенитенциарни мероприятия, награждаван е, което сочи на започнал поправителен процес, но не и за пълно постигане на целеното от закона чрез наказанието поправяне. В тази насока и като се вземе предвид, че инспекторите, които осъществяват социалната дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода имат най-пряко наблюдение върху осъдените лица, съдът не намира основание да не възприеме мотивираното становище на затворническата администрация, че процесът на поправяне при лишения от свобода Б. е незавършен към момента. Не без значение е и обстоятелството, че той следва да изтърпява и общо наказание от десет месеца лишаване от свобода по втората група, определена му по НОХД № 1641/2017 г. по описа на РС-Видин.

Имайки предвид горното, от всички данни по делото може да се направи единствения извод, че е налице само една от двете законови предпоставки за УПО, а именно тази по чл. 70, ал. 1, т. 1 НК - изтърпяване на не по-малко от 1/2 от наложеното наказание. Не е налице обаче втората предпоставка, тъй като с поведението си осъденото лице не е дало достатъчно убедителни доказателства за своето поправяне и превъзпитание. Това е основание да бъде постановен отказ на молбата му за условно предсрочно освобождаване от неизтърпяната част от наложеното му наказание.

            При горните съображения и на основание чл. 441 НПК, вр. чл. 70, ал.1 НК, Врачанският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на осъдения Т.Д.Б. от гр.***, понастоящем в Затвора Враца, ЕГН **********, за предсрочно освобождаване от изтърпяване на неизтърпяната част от наложеното му по НОХД № 1641/2017 г. на РС-Видин общо наказание от 3 години лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване, с остатък от 1 година и 3 дни.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.София в 7-дневен срок от днес.

След влизане в сила на определението, препис от същото да се изпрати на Затвора гр. Враца.

 

 

 

                                                                                      Председател: